PROWADZENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD INWYSTYCJĄ: REMONT I ROZBUDOWA REJESTRACJI ONKOLOGICZNEJ (SZYBKA ŚCIEŻKA ONKOLOGICZNA) W SEGMENCIE C-4, SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.


Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 64 68 502 , fax. 12 64 68 930
 • Data zamieszczenia: 2016-04-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  os. Złotej Jesieni 1 1
  31-826 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 64 68 502, fax. 12 64 68 930
  REGON: 12118869400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalrydygier.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Szpital sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PROWADZENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD INWYSTYCJĄ: REMONT I ROZBUDOWA REJESTRACJI ONKOLOGICZNEJ (SZYBKA ŚCIEŻKA ONKOLOGICZNA) W SEGMENCIE C-4, SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Rodzaj zamówienia: usługa. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Remont i Rozbudowa Rejestracji Onkologicznej (Szybka Ścieżka Onkologiczna) w segmencie C-4, Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.. Pełny zakres przedmiotu zamówienia objętego usługą nadzoru został zamieszczony na stronie internetowej Spółki (www.szpitalrydygier.pl) w toczących się postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego: pn. Remont i rozbudowa rejestracji onkologicznej (Szybka Ścieżka Onkologiczna) w Segmencie C-4, Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., Kompleksowe usługi inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane w następujących specjalnościach: Konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi i nadzorowania budowy bez ograniczeń (inspektor nadzoru-koordynator), W zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń W zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera niniejsza Specyfikacja, w szczególności Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do Specyfikacji, a także wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do Specyfikacji. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9, 71247000-1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE WYMAGA

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalrydygier.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf