Projekt kanalizacji zewnętrznej wraz z odcinkami kanalizacji wewnętrznej dla Przedszkola nr 19 przy ul. Karpackiej 15 w Chorzowie


Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, Rynek 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4165000 , fax. 32 4165639, 32 4165640
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych
  Rynek 1 1
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 32 4165000, fax. 32 4165639, 32 4165640
  REGON: 27625530600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Projekt kanalizacji zewnętrznej wraz z odcinkami kanalizacji wewnętrznej dla Przedszkola nr 19 przy ul. Karpackiej 15 w Chorzowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Projekt kanalizacji zewnętrznej wraz z odcinkami kanalizacji wewnętrznej dla Przedszkola nr 19 przy ul. Karpackiej 15 w Chorzowie Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje następujące opracowania: a) inwentaryzację instalacji kanalizacji (wewnętrznej i zewnętrznej), określającej przyczyny napływy wód do pomieszczeń Przedszkola nr 19 w Chorzowie, b) koncepcję projektową, c) uzgodnienia, d) projekt budowlano-wykonawczy przebudowy kanalizacji zewnętrznej wraz z odcinkami kanalizacji wewnętrznej według wybranego wariantu koncepcji, e) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, f) przedmiary i kosztorys inwestorski, g) planu BIOZ, oraz pełnienie funkcji technicznych nadzoru autorskiego na budowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chorzow.eu/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf