Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników oraz dzierżawę analizatora hematologicznego do laboratorium dla potrzeb SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej


SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-365 Wilkowice, ul. Żywiecka 19
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8122020 w. 131 , fax. 33 8123098
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
  ul. Żywiecka 19 19
  43-365 Wilkowice, woj. śląskie
  tel. 33 8122020 w. 131, fax. 33 8123098
  REGON: 01065717500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-kolejowy.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników oraz dzierżawę analizatora hematologicznego do laboratorium dla potrzeb SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników oraz dzierżawa aparatu hematologicznego do laboratorium dla potrzeb SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do siwz oraz opis parametrów technicznych aparatu hematologicznego (załącznik nr 6) do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-kolejowy.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf