Poprawa jakości terenów przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze przy ul. Kanałowej w Sztutowie - budowa ul. Kanałowej w Sztutowie wraz z infrastrukturą


Urząd Gminy Sztutowo ogłasza przetarg

 • Adres: 82-110 Sztutowo, ul. Gdańska 55
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2478151, 2478152 , fax. 055 2478396
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Sztutowo
  ul. Gdańska 55 55
  82-110 Sztutowo, woj. pomorskie
  tel. 055 2478151, 2478152, fax. 055 2478396
  REGON: 00054509900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sztutowo.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa jakości terenów przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze przy ul. Kanałowej w Sztutowie - budowa ul. Kanałowej w Sztutowie wraz z infrastrukturą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi gminnej ulicy Kanałowej w Sztutowie wraz z infrastrukturą. 2. W zakres robót wchodzą: a) Roboty drogowe (roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonanie jezdni) b) Budowa chodników c) Budowa zjazdów d) Przestawienie ogrodzeń e) Budowa kanalizacji deszczowej f) Budowa oświetlenia ulicznego g) Przełożenie sieci energetycznej h) Roboty wodociągowe i) Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej j) Roboty telekomunikacyjne k) Budowa miejsc postojowych Szczegółowy zakres robót zawarty jest w Dokumentacji Technicznej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), Specyfikacjach Technicznych ( Załącznik Nr 2 do SIWZ) oraz Przedmiarze Robót (Załącznik Nr 3 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109 poz. 1158 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Stegnie Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - ul. Gdańska 55 w sekretariacie pok. 6 lub zamieścić w osobnej kopercie opisanej -wadium-, dołączonej do oferty. 7. Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 albo brak zgody na przedłużenie okresu zawiązania ofertą spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 8. Wadium wniesione w formach, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2 - 5 musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sztutowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf