Pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn. Edukacja podstawą sukcesu realizowanego przez Gminę Fałków i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Gmina Fałków ogłasza przetarg

 • Adres: 26-260 Fałków, ul. Zamkowa 1A
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 44 7873535 , fax. 44 7873535
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Fałków
  ul. Zamkowa 1A 1A
  26-260 Fałków, woj. świętokrzyskie
  tel. 44 7873535, fax. 44 7873535
  REGON: 59064806600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.falkow.asi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn. Edukacja podstawą sukcesu realizowanego przez Gminę Fałków i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie funkcji Koordynatora projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pn.: Edukacja podstawa sukcesu do zadań którego należeć będzie: a) kontrola realizacji Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową w zakresie pełnionego stanowiska; b) koordynowanie całości działań związanych z realizacją Projektu; c) podejmowanie zasadniczych decyzji merytorycznych związanych z realizacją Projektu; d) koordynowanie działań i nadzór nad Biurem Projektu oraz pracą zespołu powołanego do realizacji Projektu; e) reprezentowanie Projektu wobec instytucji zewnętrznych, w szczególności kontrolnych; f) czuwanie nad zgodnością realizacji Projektu z harmonogramem i budżetem; g) badanie postępów realizacji poszczególnych zadań w Projekcie; h) odpowiedzialność za kontakty zewnętrzne w tym utrzymywanie bieżącego kontaktu z Instytucją Pośredniczącą; i) przewodniczenie Komisji Kwalifikacyjnej sprawującej nadzór nad dokumentacją rekrutacyjną oraz dokonującej wyboru uczestników i uczestniczek do projektu w oparciu o utworzony przez nią Regulamin; j) bieżący kontakt z beneficjentami ostatecznymi Projektu; k) nadzór nad doborem kadry merytorycznej zaangażowanej w realizację Projektu; l) nadzór nad przygotowaniem ankiet ewaluacyjnych projektu oraz przeprowadzeniem i analizą badań ewaluacyjnych; ł) szybkie reagowanie na ewentualne nieprawidłowości i niezwłocznego informowania w formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej o zmianach lub ewentualnych problemach w realizacji Projektu; m) wymiana doświadczeń z członkami zespołu na temat skuteczności i efektywności działań Projektu; n) przedstawiania na wezwanie Instytucji Pośredniczących - Samorządu Województwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w terminie określonym w wezwaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 794210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.falkow.asi.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf