Pełnienie funkcji Kierownika projektu pn. Przedszkole - marzenia się spełniają! realizowanego przez Gminę Fałków i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Gmina Fałków ogłasza przetarg

 • Adres: 26-260 Fałków, ul. Zamkowa 1A
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 44 7873535 , fax. 44 7873535
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Fałków
  ul. Zamkowa 1A 1A
  26-260 Fałków, woj. świętokrzyskie
  tel. 44 7873535, fax. 44 7873535
  REGON: 59064806600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.falkow.asi.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Kierownika projektu pn. Przedszkole - marzenia się spełniają! realizowanego przez Gminę Fałków i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie funkcji Kierownika projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 -Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, pn: Przedszkole - marzenia się spełniają! do zadań którego należeć będzie: a) kontrola realizacji Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową w zakresie pełnionego stanowiska; b) koordynowanie całości działań związanych z realizacją Projektu; c) podejmowanie zasadniczych decyzji merytorycznych związanych z realizacją Projektu; d) koordynowanie działań i nadzór nad Biurem Projektu oraz pracą zespołu powołanego do realizacji Projektu; e) reprezentowanie Projektu wobec instytucji zewnętrznych, w szczególności kontrolnych; f) czuwanie nad zgodnością realizacji Projektu z harmonogramem i budżetem; g) koordynowanie i nadzorowanie zakupów potrzebnego sprzętu i materiałów na potrzeby realizacji Projektu; h) badanie postępów realizacji poszczególnych zadań w Projekcie; i) odpowiedzialność za kontakty zewnętrzne w tym utrzymywanie bieżącego kontaktu z Instytucją Pośredniczącą; j) przewodniczenie Komisji Kwalifikacyjnej sprawującej nadzór nad dokumentacją rekrutacyjną oraz dokonującej wyboru uczestników i uczestniczek do projektu w oparciu o utworzony przez nią Regulamin; k) bieżący kontakt z beneficjentami ostatecznymi Projektu; l) nadzór nad doborem kadry merytorycznej zaangażowanej w realizację Projektu; m) koordynowanie przygotowania planów zajęć przez zrekrutowanych do Projektu nauczycieli (właściwy dobór treści kształcenia, wybór tematów, ćwiczeń, zadań, itp.); n) nadzór nad przygotowaniem ankiet ewaluacyjnych projektu oraz przeprowadzeniem i analizą badań ewaluacyjnych; o) przeprowadzenie szkolenia w zakresie Równości szans dla kobiet i mężczyzn realizujących projekt oraz odpowiedzialność za przestrzeganie równości szans w tym płci; p) organizacja i prowadzenie cyklicznych spotkań zespołu projektowego oraz spotkań pracowników biura z osobami realizującymi edukację przedszkolną; q) szybkie reagowanie na ewentualne nieprawidłowości i niezwłocznego informowania w formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej o zmianach lub ewentualnych problemach w realizacji Projektu; r) wymiana doświadczeń z członkami zespołu na temat skuteczności i efektywności działań Projektu; s) przedstawiania na wezwanie Instytucji Pośredniczących - Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w terminie określonym w wezwaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 794210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.falkow.asi.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf