P r z e d m i o t e m zamówienia jest dostawa środków stymulujących erytropoezę


Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3545587 , fax. 052 3574667
 • Data zamieszczenia: 2016-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu
  ul. Poznańska 97 97
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3545587, fax. 052 3574667
  REGON: 09235878000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pszozino.lo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  P r z e d m i o t e m zamówienia jest dostawa środków stymulujących erytropoezę
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) P r z e d m i o t e m zamówienia jest dostawa środków stymulujących erytropoezę (erytropoetyna alfa, darbepoetyna, erytropoetyna beta, glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta) 2) Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem sprawy M-7/2016 II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA , JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. a) Przedmiot zamówienia został podzielony i opisany w 4 zadaniach częściowych; b) Każda część zamówienia określona będzie dalej w SIWZ mianem - zadanie , które zostało oznaczone w dokumentacji jako zadanie od nr 1 do 4 . c) Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu środków stymulujących erytropoezę z podziałem na zadania: zadanie nr 1-Darbepoetyna w ilości 20.000 ?g zadanie nr 2- Erytropoetyna alfa w ilości 9.200. 000 j. ( w przeliczeniu na 1000 j) zadanie nr 3- Erytropoetyna beta w ilości 925.000 j ( w przeliczeniu na 1000 j) zadanie nr 4 - Glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta w ilości 4.500 ?g d) Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot zamówienia. e) Zamówienie może być realizowane w ramach wybranego zadania lub dla całości zamówienia. UWAGA! Dla preparatów, które wchodzą w skład powyższych zadań powinna być możliwość podania pacjentowi zarówno drogą dożylną jak i podskórnie oraz w szerokiej gamie pojedynczych dawek w zależności od potrzeb Stacji Dializ. III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających IV. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa środków stymulujących erytropoezę na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia maksymalnie do 48 godzin (pilne do realizacji maksymalnie do 24 godzin) od daty złożenia zamówienia. Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, ul. Poznańska 97.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336900003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wadium należy wnosić w wysokości: Zadanie nr 1 - 3 000,00 zł Zadanie nr 2 - 3 000,00 zł Zadanie nr 3 - 400,00 zł Zadanie nr 4 - 700,00 zł 2. Miejsce wnoszenia wadium w pieniądzu na wskazany rachunek bankowy: GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ PRZY uL. PRZYOKOPOWEJ 33, 01-208 WARSZAWA 69 1560 0013 2514 6086 2000 0004 3. Wadium wnoszone w pieniądzu można wpłacać przelewem na wskazane konto. 4. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy dołączyć do oferty w formie nienaruszonego oryginału lub zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 18.03.2016r. godz. 9:30 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania. 9. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą -z zastrzeżeniem art. 46 ust 4 a ustawy Pzp oraz niezwłocznie na wniosek Wykonawcy , który wycofał ofertę przed upływem terminu spływania ofert. b) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp , lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp , co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin ważności środków stymulujących erytropoezę
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pszozino.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf