Organizacja i przeprowadzenie kursu uprawniającego do pracy wózkiem widłowym oraz nadającego uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach widłowych dla uczestników projektu. pt. Mam zawód-mam pracę w regionie


Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8612424 , fax. 033 8614623
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Krasińskiego 13 13
  34-300 Żywiec, woj. śląskie
  tel. 033 8612424, fax. 033 8614623
  REGON: 07219804900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.zywiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i przeprowadzenie kursu uprawniającego do pracy wózkiem widłowym oraz nadającego uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach widłowych dla uczestników projektu. pt. Mam zawód-mam pracę w regionie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: organizacja i przeprowadzenie kursu uprawniającego do pracy wózkiem widłowym oraz nadającego uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach widłowych dla uczestników projektu pt. Mam zawód - mam pracę w regionie realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Samorząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz powiatami i miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego. 2. Liczba uczestników - 10 uczniów. Kurs w wymiarze co najmniej 65 godzin w tym co najmniej 20 godzin praktycznych. 3. Wykonawca opracuje autorski program kursu, który będzie obejmował co najmniej niżej wskazane bloki: a) typy stosowanych wózków jezdniowych, b) budowa wózka, c) wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, d) wiadomości z zakresu BHP, e) prowadzenie i obsługa wózków widłowych f) wymiana butli gazowej. 4. Kurs zakończony egzaminem wewnętrznym. 5. Po zaliczeniu egzaminu uczeń otrzyma dyplom ukończenia kursu, zawierający dane uczestnika kursu oraz szczegółową tematykę kursu wraz z liczbą godzin przypadającą na poszczególne tematy. 6. Wykonawca zapewni w trakcie trwania szkolenia warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jeżeli to konieczne odzież ochronną i sprzęt ochronny. Wykonawca musi dla każdego uczestnika kursu zagwarantować miejsce siedzące (stolik/ławkę bądź krzesło z przystawką) umożliwiające swobodne sporządzanie notatek. 7. Wykonawca w pierwszym dniu, przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany zapoznać uczestników z jego szczegółowym programem oraz przekazać im harmonogram realizowanych zajęć. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu materiały szkoleniowe na zajęcia praktyczne i teoretyczne, materiały piśmiennicze potrzebne do prowadzenia notatek (notatnik, długopis). 8. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej: a) dziennik zajęć edukacyjnych zawierający wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, b) listę obecności c) protokół z przebiegu egzaminu wewnętrznego, jeśli został przeprowadzony, d) imienny wykaz osób, które ukończyły kurs, nie ukończyły kursu, nie zdały egzaminu, bądź nie przystąpiły do egzaminu, e) rejestr wydanych zaświadczeń, certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji. 9. Wykonawca zapewni w cenie kursu 1 gorący posiłek dla każdego z uczestników kursu. 10. Wykonawca zorganizuje kurs na terenie miasta Żywca. W przypadku, gdy kurs odbywać się będzie poza terenem miasta Żywca Wykonawca odpowiada za organizację transportu oraz pokrywa jego koszt. 11. Wykonawca zapewni nadzór wewnętrzny i wskaże w miejscu szkolenia osobę odpowiedzialną za obsługę szkolenia i kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym. 12. Wykonawca uwzględni w cenie koszt ubezpieczenia uczniów a także pozostałe koszty organizacyjne. 13. Wydane certyfikaty oraz zaświadczenia muszą zawierać logotypy zgodnie z aktualnymi wytycznymi oraz informację, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopie wydanych dokumentów wraz z potwierdzeniem. 14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem szkolenia uczestników projektu, na każdym jego etapie wraz z udziałem w ocenach częściowych i ocenie końcowej uczestników kursu oraz kontroli frekwencji kierowanych przez Zamawiającego uczestników kursu na zajęciach. 15. Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji kursu będą zawierały informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 16. W pomieszczeniach, w których będą realizowane kursy będą umieszczone informacje o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 17. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia programu kursu oraz harmonogramu do akceptacji Zamawiającego, co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 400,00 PLN. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żywcu, na konto: Getin Noble Bank Oddział w Bielsku-Białej Filia w Żywcu 37 1560 1023 0000 9140 0000 0253. W tytule należy podać nr. sprawy WRiS.272.58.2012 4. Wadium wnoszone w innej formie niż wyżej opisanej, należy składać w kasie Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13, I piętro, pok. nr 31. 5. Terminowe wniesienie wadium w formie pieniężnej oznacza, że żądana przez Zamawiającego kwota została wpłacona w pełnej wysokości przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy. Oznacza to, że wniesienie wadium w tej postaci jest skuteczne dopiero z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wnoszone w innych formach będzie wniesione w terminie, jeżeli stosowny dokument zostanie zdeponowany u Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf