Organizacja dwudniowego seminarium-warsztatów dla kadr Centrów Obsługi Inwestorów w terminie 19-21 września 2012 r


Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 869 60 02 , fax. 085 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  ul. Słonimska 1 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 869 60 02, fax. 085 869 62 65
  REGON: 00051500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja dwudniowego seminarium-warsztatów dla kadr Centrów Obsługi Inwestorów w terminie 19-21 września 2012 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwudniowego seminarium-warsztatów dla Partnerów projektu pn. Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora, w dniach 19-21.09.2012 r. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.4 Promocja i Współpraca.Zakres zamówienia obejmuje:1)Zapewnienie obiektu na potrzeby realizacji seminarium: zakwaterowania w dniach 19-21.09.2012 r. ze śniadaniami w dniach 20-21.09.2012 r. dla 20 osób w pokojach 1-osobowych (śniadanie hotelowe ma być wliczone w cenę noclegu, podane w godzinach zgodnych z harmonogramem seminarium - załącznik nr 3 do SIWZ), na terenie województwa podlaskiego. Proponowany obiekt musi spełniać normy funkcjonalne i jakościowe hotelu 4-gwiazdkowego zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Płacy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006r. Nr 22, poz.169, z późn. zm.). Zapewnienie bezpłatnego parkingu dla samochodów uczestników seminarium.2)Zapewnienie/wynajem sali konferencyjnej na część merytoryczną seminarium dla 20 osób w obiekcie, gdzie będą miały miejsce noclegi oraz realizacja seminarium, wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym w godzinach zgodnych z harmonogramem seminarium (załącznik nr 3 do SIWZ). W skład wyposażenia technicznego wchodzą: krzesła i stoły dla 20 osób, klimatyzacja, mikrofon przenośny na salę wraz z nagłośnieniem, laptop z dostępem do Internetu oraz stolik do jego ustawienia, rzutnik multimedialny LCD kompatybilny z laptopem oraz stolik do jego ustawienia, pilot do rzutnika multimedialnego, ekran projekcyjny min. 2m x 2m, flipchart z papierem, mazaki, ryza papieru (format A4) i długopisy w ilości odpowiadającej liczbie uczestników seminarium. Do zadań wykonawcy należeć będzie również przygotowanie materiałów seminaryjnych, czytelny wydruk dwustronny, zbindowane (uprzednio przekazanych przez Zamawiającego w terminie do 7 dni przed datą seminarium) w ilości odpowiadającej liczbie uczestników (maksymalnie 50 stron każdy egzemplarz, z czego część w postaci wydruku prezentacji, a pozostałe strony jako notatnik oraz dostarczenie ich do miejsca realizacji seminarium ). Konieczne jest ustalenie osoby do kontaktu w sprawach technicznych ze strony zarządcy obiektu. Seminaria poprowadzą eksperci, których zapewnia Zamawiający.3)Zorganizowanie tematycznego wieczoru integracyjnego w formie teambuildingu opartego o scenariusz opracowany przez profesjonalną firmę, na terenie województwa podlaskiego, poza granicami. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu do miejsca realizacji tego punktu programu i transportu powrotnego do hotelu w dniu 20.09.2012 r.4)Zapewnienie transportu na potrzeby realizacji seminarium dla 20 osób. W związku z faktem, iż uczestnicy przybędą z obszaru Makroregionu Polski Wschodniej - 5 wschodnich województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, konieczne jest zapewnienie autokaru do dyspozycji Zamawiającego na potrzeby przejazdów na trasie z Białegostoku do miejsca realizacji seminarium w dniu 19.09.2012 r. i na trasie powrotnej w dniu 21 września 2012r. 5)Wyznaczenie osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy na okres od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym do zakończenia realizacji seminarium w zakresie kwestii organizacyjnych i merytorycznych. 6)Zapewnienie wyżywienia dla 20 osób podczas realizacji seminarium w obiekcie, w którym będą miały miejsce nocleg oraz seminarium. Zarówno w trakcie posiłków jak i przerw kawowych, Wykonawca odpowiada za zapewnienie sprawnej, profesjonalnej obsługi oraz zapewnienie porządku, czystości, estetyki podania oraz właściwej temperatury dań. W odniesieniu do zastawy stołowej używanej podczas świadczenia usług gastronomicznych Zamawiający nie dopuszcza stosowania naczyń i sztućców jednorazowych praz wykonanych z plastiku lub innych tworzyw sztucznych. Wymagania dotyczące usługi: Wykonawca odpowiada za przygotowanie spotkania zgodnie z ustalonym menu. Wykonawca zadba o właściwy stan dostarczonych posiłków. Posiłki muszą być urozmaicone, wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki. Stan posiłków musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. Wykonawca jest zobowiązany dopilnować, by przygotowane posiłki były o wysokim standardzie, na bazie produktów wysokiej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami HACCP. Do zadań Wykonawcy należeć będzie zapewnienie: 6.1.uroczystej kolacji w dniu 19.09.2012 r. w obiekcie, w którym realizowane będzie seminarium. Menu kolacji w dniu 19.09.2012 r. powinno zawierać: dania gorące, przystawki zimne, sałatki, dodatki do dań zgodne z menu, desery, napoje gorące, napoje zimne.6.2. obiadu w dniu 20.09.2012 r. w obiekcie, w którym realizowane będzie seminarium. Menu obiadu w dniu 20.09.2012 r. powinno zawierać: dania gorące, przystawki zimne, sałatki, dodatki do dań zgodne z menu, desery, napoje gorące, napoje zimne. 6.3. kolacji w dniu 20.09.2012 r. w formie bufetu w obiekcie, w którym realizowane będzie seminarium. Menu kolacji w dniu 20.09.2012 r. powinno zawierać: dania gorące, przystawki zimne, sałatki, dodatki do dań zgodne z menu, desery, napoje gorące, napoje zimne. 6.4. dwie przerwy kawowe w dniu 20.09.2012 r. przygotowane w sali konferencyjnej w obiekcie, gdzie realizowane będzie seminarium w trakcie trwania seminarium w godzinach zgodnych z harmonogramem seminarium. Menu jednej przerwy kawowej w dniu 20.09.2012 r. powinno zawierać: desery, napoje zimne, napoje gorące
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 551200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf