Opracowanie dokumentów pt.: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Świętochłowic i Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 wraz z diagnozą problemów społecznych sporządzoną na potrzeby obu dokumentów - Zadanie nr 1 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych obszaru funkcjonalnego Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic - Zadanie nr 2


Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3491 800 , fax. 32 349 18 12
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice
  ul. Katowicka 54 54
  41-600 Świętochłowice, woj. śląskie
  tel. 32 3491 800, fax. 32 349 18 12
  REGON: 00051589100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietochlowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentów pt.: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Świętochłowic i Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 wraz z diagnozą problemów społecznych sporządzoną na potrzeby obu dokumentów - Zadanie nr 1 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych obszaru funkcjonalnego Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic - Zadanie nr 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentów pt.: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Świętochłowic i Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 wraz z diagnozą problemów społecznych sporządzoną na potrzeby obu dokumentów - Zadanie nr 1 Zadanie obejmuje moderowanie, nadzór metodologiczny i merytoryczny nad procesem opracowania dokumentów wraz z opracowaniem metodologii ich wdrażania, monitorowania i ewaluacji oraz Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych obszaru funkcjonalnego Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic - Zadanie nr 2 w ramach realizacji Projektu Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetów miast - Partnerów projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 732200000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf