Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Egiertowie wraz z rozbudową szkoły o część dydaktyczną, łącznik oraz termomodernizację i dostosowanie do obowiązujących przepisów istniejącego budynku szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą.


Gmina Somonino ogłasza przetarg

 • Adres: 83-314 Somonino, ul. Ceynowy
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6841121 , fax. 058 6841144
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Somonino
  ul. Ceynowy
  83-314 Somonino, woj. pomorskie
  tel. 058 6841121, fax. 058 6841144
  REGON: 00054507600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Egiertowie wraz z rozbudową szkoły o część dydaktyczną, łącznik oraz termomodernizację i dostosowanie do obowiązujących przepisów istniejącego budynku szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Egiertowie wraz z rozbudową szkoły o część dydaktyczną, łącznik oraz termomodernizację i dostosowanie do obowiązujących przepisów istniejącego budynku szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 58.2 położonej w miejscowości Egiertowo. W projekcie należy przewidzieć etapowanie prac: -Etap I - Budowa hali sportowej, rozbudowa budynku szkoły o część dydaktyczną i łącznik, wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu -Etap II - Termomodernizacja z dostosowaniem istniejącego budynku starej szkoły do aktualnie obowiązujących przepisów. -Etap III - Budowa boiska szkolnego, zagospodarowanie pozostałego terenu wokół budynku szkoły oraz budowa ogrodzenia . Zakres prac obejmuje: 1) Wykonanie map do celów projektowych wraz ze wznowieniem granic. 2) Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej wykonanej w wersji papierowej (6 egz.) i elektronicznej (płyta CD - 2 sztuki) zawierającej: -projekt zagospodarowania terenu -projekt architektoniczno-budowlany z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, -projekt konstrukcyjny wraz ze szczegółami -projekt instalacji sanitarnych c.o. wraz z konieczną przebudową istniejącego systemu, w tym modernizację kotłowni. -projekt technologii kotłowni. -projekt instalacji sanitarnych wod-kan i cw. wraz z konieczną przebudową istniejącego systemu, -projekt instalacji sanitarnych wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, -dokumentacja geotechniczna, -projekt instalacji elektrycznych, rozdzielni głównej i piętrowych niezależny od istniejącej instalacji obiektu szkolnego zawierający: - projekt instalacji WLZ, siłowej i gniazd 1F, oraz nowego przyłącza energetycznego, - projekt instalacji oświetlenia ogólnego, - projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, -projekt sieci komputerowej i teletechnicznej, - projekt instalacji nagłośnienia scenicznego - na potrzeby koncertów, przedstawień teatralnych lub szkolnych, itp. - projekt instalacji nagłośnienia na potrzeby hali sportowej, -projekt kanalizacji deszczowej całości inwestycji -projekt przyłączy wody, kanalizacji, energii elektrycznej, -projekt parkingu z drogami dojazdowymi -projekt boiska szkolnego wraz z dokumentacja wykonawczą -opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, -opracowanie audytu energetycznego, -opracowanie innych wymaganych opracowań, których potrzeba sporządzenia pojawi się w fazie projektowania, 3) Opracowanie kosztorysów inwestorskich budowlanych i branżowych oraz przedmiarów w wersji papierowej ( 3 szt.) i elektronicznej (płyta CD-2 szt.). zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004. ( Dz. U. nr 202 poz. 2072), zawierających: - strony tytułowe + podpisy i adresy osób wykonujących dany kosztorys - charakterystyki obiektów - przedmiary robót z wpisaniem numeru SST - kosztorysy inwestorskie scalone - tabele elementów scalonych, - szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych ( kosztorys szczegółowy z nakładami robocizny, materiału i sprzętu), 4) Opracowanie przedmiarów robót oddzielnie do celów przetargu z uwzględnieniem etapowania prac. 5) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w wersji papierowej 3 szt. oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF - 2 szt. płyta CD. 6) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wynikających z w.w dokumentacji w ramach wynagrodzenia o którym mowa w §3 7) Uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - 2.000,- (słownie:dwatysiącezłotych 00.100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.somonino.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf