Ochrona fizyczna budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Wrocławiu ul. Kleczkowska 20 wraz z terenem przyległym


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-227 Wrocław, ul. Kleczkowska 20
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 329-58-43 , fax. 0-71 329-18-51
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
  ul. Kleczkowska 20 20
  50-227 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 329-58-43, fax. 0-71 329-18-51
  REGON: 93195065000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.psse.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna - Inspekcja Sanitarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona fizyczna budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Wrocławiu ul. Kleczkowska 20 wraz z terenem przyległym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna budynku położonego przy ul. Kleczkowskiej 20 we Wrocławiu wraz z terenem przyległym o pow. 375m2. Teren przyległy obejmuje chodnik przed głównym wejściem do budynku od strony ul. Kleczkowskiej 20 oraz ogrodzone podwórko z tyłu budynku. 2.Szczegółowy zakres obowiązków i czynności zawierają załączniki nr 1 i nr 2 do wzoru umowy. 3.Usługa ochrony obejmuje także niżej wymienione czynności: 1)ochrona budynku i mienia Zamawiającego oraz dozór terenu wokół budynku wykonywany w dni robocze od godz. 15.05 do godz. 7.30 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta - całodobowo, 2)w dni robocze w godzinach od godz. 15.05 do godz. 7.30 dnia następnego pracownik ochrony zobowiązany jest do obsługiwania centrali telefonicznej. Obsługa telefonów polegać będzie na przyjmowaniu rozmów telefonicznych z zewnątrz, przedstawieniu się np. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna we Wrocławiu, pracownik ochrony (podać nazwisko), słucham, odnotowaniu ważnych rozmów i przekazaniu informacji osobie z danej komórki organizacyjnej , której sprawa dotyczy, 3)w dni wolne od pracy tj. wolne soboty, niedziele i święta pracownik ochrony zobowiązany jest do całodobowej obsługi centrali telefonicznej. 4.Zaleca się przed terminem do składania ofert przeprowadzenie wizji lokalnej mającej na celu zapoznanie się ze specyfiką działalności Zamawiającego. 5.Wykaz pomieszczeń podlegających dozorowi stanowi załącznik nr 3 do wzoru umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.psse.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf