obsługa techniczna i konserwacja instalacji oraz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach Kancelarii Senatu


Kancelaria Senatu ogłasza przetarg

 • Adres: 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6949035 , fax. 22 6949213
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kancelaria Senatu
  ul. Wiejska 6 6
  00-902 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6949035, fax. 22 6949213
  REGON: 00139380011000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.senat.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Kancelaria Senatu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  obsługa techniczna i konserwacja instalacji oraz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach Kancelarii Senatu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna i konserwacja instalacji oraz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach Kancelarii Senatu, tj.: A i B, przy ul. Wiejskiej 6 oraz w budynku przy ul. Smolnej 12, znajdujących się w Warszawie. 1. Obsługa techniczna obejmuje: 1) prowadzenie bieżącej eksploatacji instalacji i wchodzących w jej skład urządzeń zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji instalacji, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji obsługi urządzeń, 2) załączanie i wyłączanie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zlokalizowanych w pom. 041 i 043 (bud. A) w dni pracy Kancelarii Senatu, 3) uruchamianie klimatyzacji sali obrad plenarnych Senatu na 3 godz. przed planowanym posiedzeniem oraz wyłączanie systemu po zakończeniu obrad (maszynownia - pom. 042 bud. A), 4) uruchamianie przed planowanym posiedzeniem klimatyzacji sali 217 oraz wyłączanie systemu po zakończeniu obrad (maszynownia - pom. 042 bud. A). 5) prowadzenie książki eksploatacji i konserwacji, w której odnotowywane będą wszystkie czynności konserwacyjne i naprawcze, 6) odnotowywanie wszelkich poleceń dotyczących zmiany parametrów pracy oraz poleceń zatrzymania instalacji. 2. Konserwacja obejmuje: 1) konserwację instalacji i urządzeń wyszczególnionych w punkcie 2 Opisu przedmiotu zamówienia, 2) okresowe przeglądy instalacji zgodnie z wytycznymi eksploatacji budynków, 3) konserwację urządzeń w zakresie i terminach zgodnych z DTR urządzeń, 4) przekazywanie informacji o pojawiających się nieprawidłowościach w pracy poszczególnych instalacji oraz sygnalizowanie konieczności przeprowadzenia remontu instalacji lub urządzenia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ z załącznikami - w tym w szczególności załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 500000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych), w terminie do dnia 22 sierpnia 2012 r., do godz. 10:00. 2. Wadium będzie mogło być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie określonym przez Zamawiającego, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku wniesienia wadium w formie dokumentów, o których mowa w pkt 2. lit. b-e, do oferty należy dołączyć - w oddzielnej, wewnętrznej kopercie - ich oryginały oraz kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zaznaczeniem na kopercie Wadium w przetargu nieograniczonym na obsługę techniczną i konserwację instalacji oraz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach Kancelarii Senatu. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP O/O Warszawa: nr rachunku 18 1010 1010 0023 6513 9120 0000 z dopiskiem Wadium w przetargu nieograniczonym na obsługę techniczną i konserwację instalacji oraz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach Kancelarii Senatu. Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie określonym przez Zamawiającego, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie wykluczony. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Stawka roboczogodziny do kosztorysowania
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.senat.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf