Obsługa prawna szpitala w zakresie prowadzonej działalności


Śląskie Centrum Chorób Serca ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3733668 , fax. 32 2717654, 3733668
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląskie Centrum Chorób Serca
  ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 9
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 32 3733668, fax. 32 2717654, 3733668
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sccs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa prawna szpitala w zakresie prowadzonej działalności
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług prawnych w podziale trzy pakiety: Pakiet nr 1 - związany z bieżącą obsługa szpitala w ogólnym zakresie, a w szczególności : a. doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, handlowego, zamówień publicznych. b. opiniowanie projektów umów, c. sporządzanie projektów umów, uchwał oraz innych dokumentów objętych zakresem usług, d. reprezentację Zamawiającego przed sądami oraz organami administracji państwowej i samorządowej (w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą). Pakiet nr 2 - związany z prawem medycznym, a w szczególności: a. informacja prawna w zakresie stanu prawnego możliwych ocen prawnych i znaczenia dowodowego istotnych okoliczności w sprawach dotyczących postępowań przed Naczelną Izbą Lekarską i innymi organami publicznymi w zakresie ew. zarzutów o popełnienie błędu lekarskiego; b. obsługa prawna w zakresie przygotowania dokumentacji medycznej w związku z wezwaniami upoważnionych organów ścigania, Sądami i innymi organami, np. Ubezpieczycielami oraz osób fizycznych; c. opiniowanie pod względem prawnym dokumentacji medycznej obowiązującej w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w szczególności: - historie choroby, - księgi zabiegowe, diagnostyczne i inne; d. opiniowanie spraw dotyczących zgody zastępczej przedstawiciela ustawowego, faktycznego opiekuna na badania bądź zabieg dla osoby małoletniej lub z powodu stanu psychicznego pacjenta; e. informowanie niezwłocznie ubezpieczyciela Szpitala w sprawach dotyczących zgłaszanych roszczeń oraz zdarzeń medycznych i wydawanie opinii w tym zakresie; f. wykonywane w siedzibie Zamawiającego bieżące poradnictwo w sprawach dotyczących praw pacjenta w zakresie niezbędnym do podejmowania decyzji, konsultacje i udzielanie odpowiedzi oraz niezbędne szkolenia personelu Zleceniodawcy w tym zakresie g. Opiniowanie pism dotyczących praw pacjenta korespondencji z bankami, h. Windykacja należności i. poradnictwo związane z bieżącą odpowiedzialnością cywilną Zamawiającego, j. Udział w opracowywaniu procedur w zakresie dokumentacji oraz procedur medycznych, konsultacje w tym zakresie . k. Prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód przedsądowych i przed wszczęciem postępowania przed Wojewódzka komisja ds. zdarzeń medycznych wykonywane osobiście . Pakietu nr 3- związany z prawem pracy, w zakresie roszczeń i sporów pracowniczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 741100003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie występuje

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Właściwości Wykonawcy
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sccs.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf