Obsługa bankowa budżetu Gminy Kleszczewo oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2014 do 31.12.2017


Gmina Kleszczewo - Urząd Gminy Kleszczewo ogłasza przetarg

 • Adres: 63-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8176017, 8176020, 8176033 , fax. 061 8176184
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kleszczewo - Urząd Gminy Kleszczewo
  ul. Poznańska 4 4
  63-005 Kleszczewo, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8176017, 8176020, 8176033, fax. 061 8176184
  REGON: 00053591300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kleszczewo.pl; bip.kleszczewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa bankowa budżetu Gminy Kleszczewo oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2014 do 31.12.2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Kleszczewo i jej jednostek organizacyjnych w od 01 lipca 2014r. do 31.12.2017r.Termin realizacji zamówienia: od 01.07.2014 do 31.12.2017r. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: bankowa obsługa prowadzona będzie dla następujących jednostek organizacyjnych: Gmina Kleszczewo Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie Zespół Szkół w Kleszczewie Zespół Szkół w Tulcach Zakład Komunalny w Kleszczewie Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: otwarcie i prowadzenie 6 rachunków bieżących i 11 rachunków pomocniczych dla wyszczególnionych powyżej jednostek, rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN, możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie realizacji zamówienia, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, likwidacje rachunków bankowych na pisemny wniosek, przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywanie wypłat gotówkowych, zapewnienie obsługi systemu masowej płatności i umożliwiającego automatyczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych - podatki w Urzędzie Gminy i opłaty za wodę w Zakładzie Komunalnym, wydawanie druków czeków bankowych, potwierdzanie operacji bankowych za dany dzień poprzez wyciągi z rachunku w formie papierowej i elektronicznej wraz z załącznikami dla rachunków bieżących, instalacja w siedzibie Zamawiającego oraz w każdej jednostce organizacyjnej Zamawiającego systemu bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników, świadczenie usług elektronicznego systemu obsługi bankowej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa (przelewy podpisują 2 osoby, 24 osoby są uprawnione do podpisu przelewów) realizacja przelewów w formie elektronicznej, na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku, realizacja przelewów ewentualnie papierowo w sytuacjach awaryjnych, przyjmowanie przelewów zagranicznych w tym przewalutowanie na walutę polską, wydawanie opinii bankowej lub zaświadczenia o prowadzonych rachunkach bankowych na wniosek Zamawiającego. przechowywanie depozytów, przekazywanie zgodnie z dyspozycją jednostek organizacyjnych Gminy Kleszczewo środków pozostałych na niektórych rachunkach bankowych tychże jednostek w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego na wskazany rachunek bankowy Urzędu Gminy Kleszczewo, oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, naliczanie co najmniej na koniec kwartału, automatyczne lokowanie środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na bieżących rachunkach bankowych na lokatach Overnight o ile wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 10.000 zł, uruchomienie krótkoterminowego kredytu złotówkowego w rachunku bieżącym do wysokości 500.000 PLN bez prowizji jedynie z oprocentowaniem ustalonym na podstawie stawki WIBOR 1 M wg potrzeb Zamawiającego. Otwarcie rachunków bieżących i pomocniczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Kleszczewo będzie następować sukcesywnie, po rozwiązaniu umów z dotychczasowymi wykonawcami. Wykonawca musi tak skalkulować prowizje i opłaty, aby nie uległy zmianom w trakcie trwania umowy, z zastrzeżeniem zmian korzystnych dla Zamawiającego. Zastrzega się aby dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Kleszczewo było takie samo prawo do zawarcia umów na wykonywanie bankowej obsługi zgodnie z warunkami będącymi przedmiotem zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Wykonawca podpisze umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach aktualnie obowiązujących. Dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy zostaną zawarte odrębne umowy rachunku bankowego, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym bankiem, ze zmianami wynikającymi ze specyfiki jednostki (np. kredyt krótkoterminowy dotyczy jedynie Gminy Kleszczewo). Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega, że całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kleszczewo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf