Modernizacja sieci komputerowej wraz z instalacją dedykowanej sieci zasilającej oraz remont i adaptacja pomieszczeń serwerowni i byłego mieszkania służbowego.


Instytut Technologii Drewna ogłasza przetarg

 • Adres: 60-654 Poznań, ul. Winiarska 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8492400, 8492404, 8492471 , fax. 061 8224372
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Technologii Drewna
  ul. Winiarska 1
  60-654 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8492400, 8492404, 8492471, fax. 061 8224372
  REGON: 00012405000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.itd.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja sieci komputerowej wraz z instalacją dedykowanej sieci zasilającej oraz remont i adaptacja pomieszczeń serwerowni i byłego mieszkania służbowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie A: Modernizacja sieci komputerowej wraz z instalacją dedykowanej sieci zasilającej w Instytucie Technologii Drewna, Poznań ul. Winiarska 1, budynek A, D, G, K. Zadanie B: Remont i adaptacja pomieszczeń serwerowni i byłego mieszkania służbowego w Instytucie Technologii Drewna, Poznań ul. Winiarska 1, budynek A.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga przed terminem składania ofert wpłacenia wadium: Zadanie A - 7000 PLN, Zadanie B - 1000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.itd.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf