Modernizacja pokładu i platformy widokowej nad Jeziorem Barlineckim


Gmina Barlinek ogłasza przetarg

 • Adres: 74-320 Barlinek, ul. Niepodległości 20
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7462450 w. 16 , fax. 95 7461704
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Barlinek
  ul. Niepodległości 20 20
  74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 7462450 w. 16, fax. 95 7461704
  REGON: 00052837900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.barlinek.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja pokładu i platformy widokowej nad Jeziorem Barlineckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: a) Wymianę desek pomostowych oraz podłużnic na deski i krawędziaki z tworzywa. b) Wymiana balustrad drewnianych na balustrady wykonane z rur kwadratowych stalowych zimno giętych. c) Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej. d) Wykonanie nowej nawierzchni promenady z kostki i płyt betonowych. e) Wykonanie nowych schodów z promenady na brzeg. f) Pomalowanie konstrukcji altan. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga ponadto załadowania, przewiezienia na odległość 10 km i wyładowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych drewnianych desek pomostowych i podłużnic
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332537
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 4.000 zł w sposób i terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.barlinek.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf