Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w kompleksach wojskowych w m. Sandomierz


Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6848363, 6847818, 6847272 , fax. 22 6847145
 • Data zamieszczenia: 2015-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi
  ul. Żwirki i Wigury 9/13 9/13
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6848363, 6847818, 6847272, fax. 22 6847145
  REGON: 14033854900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rczsiut.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: J

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w kompleksach wojskowych w m. Sandomierz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację infrastruktury teleinformatycznej na terenie kompleksów wojskowych wraz z budową światłowodowej linii kablowej pomiędzy kompleksami w m. Sandomierz. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1. Budowę kanalizacji teletechnicznej (ok. 2,3 km/otwór). 2. Budowę kablowych linii światłowodowych (ok. 87,8 km/włókno). 3. Budowę kablowych linii wieloparowych (ok. 20,7 km/para). 4. Budowę okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną instalacją elektryczną w 5 budynkach (ok. 250 szt. PEL), 5. Wykonanie: a. dokumentacji powykonawczej jako nowe opracowania w 4 egz. (RCZSiUT jest w posiadaniu wersji elektronicznej dokumentacji projektowej), b. dokumentacji pomiarowej w 1 egz. wraz z kopią na nośniku elektronicznym (w formacie miernika oraz pdf) pozwalającej na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, c. kosztorysu powykonawczego, d. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 1 egz. w formie: - zaświadczenia o przyjęciu wybudowanej infrastruktury budowlanej do zasobów geodezyjnych właściwego Zarządu Infrastruktury wraz z kopią zgłoszenia (z załącznikiem graficznym) - w przypadku robót budowlanych na terenach zamkniętych, e. wykazu wbudowanych urządzeń zawierającego co najmniej: pełną nazwę urządzenia, typ/rodzaj, symbol katalogowy producenta, numer seryjny, jednostkę miary, ilość.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453143200
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 300 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający na etapie składania ofert będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z form określonych w art. 45 ust.6 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późń.zm.) zwanej dalej ustawa Prawo zamówień publicznych w wysokości: 32 000,00 zł. (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Na str inter Zamawiającego www.rczsiut.wp.mil.pl znajduje się WNIOSEK w spr zakwalifik
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf