Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego miasta Grudziądza - Przebudowa pracowni obróbki mechanicznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu


Gmina Miasto Grudziądz ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Ratuszowa 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 4510233 , fax. 56 4510233
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Grudziądz
  ul. Ratuszowa 1 1
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 4510233, fax. 56 4510233
  REGON: 87111883300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grudziadz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego miasta Grudziądza - Przebudowa pracowni obróbki mechanicznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę pomieszczenia pracowni obróbki mechanicznej zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres robót: - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania (budowa od podstaw zasilania (przewody główne rozdzielcze z rur stalowych izolowanych cieplnie prowadzone natynkowo, zasilanie kaloryferów prowadzone w ścianach z rur stabilizowanych mechanicznie PP-R), instalacja grzejników płytowych stalowych z podłączeniem bocznym i zaworami grzejnikowymi z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną); - budowa instalacji wodnokanalizacyjnej (doprowadzenie wody zimnej /rury stalowe ocynkowane prowadzone natynkowo/,budowa instalacji przygotowania wody ciepłej/montaż pojemnościowego elektrycznego podgrzewacza wody z instalacją wody ciepłej wykonaną z rur stalowych podwójnie ocynkowanych/, budowa instalacji odprowadzenia ścieków /przewody z rur PVC 0,16 kielichowych, kanałowych, gładkich prowadzone w posadzce, odwodnienia liniowe posadzek); - budowa instalacji wentylacji mechanicznej (budowa instalacji zasilającej, montaż aparatów grzewczo-wentylacyjnych z regulacją automatyczną termostatyczną); - budowa instalacji sprężonego powietrza (budowa przyłącza sprężonego powietrza do istniejącej instalacji); - budowa instalacji elektrycznej (budowa instalacji oświetleniowej kompletnej z odgałęzieniem oświetlenia awaryjnego, budowa instalacji zasilającej maszyn i urządzeń) ; - roboty budowlane i prace wykończeniowe (wymiana posadzki, wymiana okna i drzwi, renowacja sufitów, renowacja tynków, malowanie ścian). Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót opracowanymi przez mgr inż. Wojciecha Wojtkowiaka, mgr inż. Sebastiana Biniędę, inż. Stanisława Łaszkiewicza. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych zgodnych z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz dopuszczonych do stosowania przez ustawę Prawo budowlane. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub w Dokumentacji Projektowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Podwykonawcy: Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku oferty zakresy zamówienia powierzane podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP SA numer 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego. 4.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego w pokoju nr 306. Kopię dokumentu należy dołączyć do oferty. Wadium winno być wystawione na Zamawiającego: gmina-miasto Grudziądz z siedzibą Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1, 86-300 Grudziądz. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 5. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą. Wniesienie wadium na czas krótszy niż okres związania ofertą Zamawiający będzie traktował tak, jakby wadium nie zostało wniesione. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Ponadto, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grudziadz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf