Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Borowa


Gmina Puławy ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8874121 , fax. 081 8874122
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Puławy
  ul. Dęblińska 4 4
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 081 8874121, fax. 081 8874122
  REGON: 00054912800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugpulawy.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Borowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Borowa o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 186 000 EURO. Zakres przedmiotu zamówienia m. in. obejmuje: a) Remont pokrycia dachowego nad częścią szkolną budynku, łącznikiem i częścią mieszkalną za pomocą papy termozgrzewalnej dwuwarstwowej, na płytach styropapy wraz z wymianą rynien i rur spustowych. b) W ramach modernizacji łazienki przeznaczono do demontażu umywalki, miski ustępowe wraz z żeliwnymi rurami odprowadzającymi ścieki i rurociągami stalowymi służącymi do zasilenia spłuczek i baterii. W wyniku nowej aranżacji w pomieszczeniu zaprojektowano i zadysponowano do montażu nowe umywalki oraz nowe miski ustępowe typu kompakt. W celu zasilenia nowych przyborów zaprojektowano nowe rurociągi instalacji wodociągowej, które należy wykonać z rur polietylenowych. Do odprowadzenia ścieków należy wykonać nowe rurociągi z PCV włączone do pionów znajdujących się na parterze budynku. Do przygotowania ciepłej wody użytkowej zadysponowano do montażu elektryczne podgrzewacze c.w.u. o pojemności 5 litrów, montowane pod każdą umywalką. c) Roboty branży elektrycznej obejmują: - demontaż istniejących przewodów i osprzętu, - montaż rozdzielnic i układanie przewodów, - montaż osprzętu i opraw oświetleniowych, - wykonanie niezbędnych pomiarów. UWAGA: Zakres zamówienia nie obejmuje robót dotyczących sali gimnastycznej. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. W związku z opisaniem przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacja budowlaną i specyfikacją techniczną oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w tych dokumentach. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania przestrzega zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców - w związku z powyższym, jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji przetargowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe, producenci bądź dostawcy materiałów, Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych opisanym w dokumentacji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie równoważności spoczywa na Wykonawcy. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: a) organizację i zagospodarowanie placu budowy, b) oznakowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy, c) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, d) ewentualne inne nie wymienione prace konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, e) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugpulawy.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf