Malowanie pomieszczeń biurowych, korytarzy i klatki schodowej oraz wymiana wykładzin dywanowych na panele podłogowe w budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Mickiewicza 9
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6584348, 6564334 , fax. 056 6224407
 • Data zamieszczenia: 2012-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
  ul. Mickiewicza 9 9
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6584348, 6564334, fax. 056 6224407
  REGON: 87052998800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.torun.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Malowanie pomieszczeń biurowych, korytarzy i klatki schodowej oraz wymiana wykładzin dywanowych na panele podłogowe w budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest malowanie pomieszczeń biurowych, korytarzy oraz klatki schodowej po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego w budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, przy ul. Mickiewicza 9. 2. Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje: 2.1 Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi, 2.2 Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi - sufity w kolorze białym, kolor ścian po uzgodnieniu z użytkownikiem pomieszczenia biurowego, korytarze i klatka schodowa w dotychczasowym kolorze, 2.3 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii, stolarki drzwiowej i rur wodociągowych - w dotychczasowym kolorze, 2.4 Demontaż korytek instalacyjnych w pomieszczeniach biurowych i korytarzach, 2.5 Rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzin dywanowych i płytek PCV, 2.6 Montaż posadzek z paneli podłogowych w kolorze dąb rustykalny łączonych bez udziału kleju metodą podwójnego kliku, 2.7 Przebudowa natynkowej instalacji elektrycznej na podtynkową w korytarzu piwnicznym, 2.8 Wynoszenie i wnoszenie mebli w pomieszczeniach biurowych, 2.9 Transport gruzu z terenu wykonywanych prac. 3. Zakres robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia został określony w: a) Szczegółowym zakresie przedmiotu zamówienia i przedmiarze robót - załącznik nr 7 do SIWZ b) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiORB) - załącznik nr 8 do SIWZ. 4. O wszelkich zmianach, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy zgłoszą zainteresowanie udziałem w postępowaniu oraz zamieści je na stronie internetowej na której udostępniono niniejszą SIWZ z załącznikami. 5. Ilekroć w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia następuje wskazanie konkretnego produktu Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego. Zamawiający oceniając równoważność zaoferowanego produktu kierować się będzie jego parametrami technicznymi, które winny być porównywalne do parametrów technicznych produktu wskazanego w szczegółowym zakresie zamówienia i STWiORB.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100); 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 2. 1 pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Zachodnim WBK SA Oddział Toruń nr 61 1090 1506 0000 0000 5002 0525 2. 2 poręczeniach bankowych 2. 3 poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 2. 4 gwarancjach bankowych 2. 5 gwarancjach ubezpieczeniowych 2. 6 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.) 3. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo - kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty) i musi ono obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.1 rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn lecących po stronie Wykonawcy 6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.torun.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf