Mała architektura Starego Miasta - skwer u zbiegu ulic 1-go Maja - Bytomska


Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi ogłasza przetarg

 • Adres: 41-253 Czeladź, ul. Elizy Orzeszkowej 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 265 26 53 , fax. 032 363 26 53
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi
  ul. Elizy Orzeszkowej 12 12
  41-253 Czeladź, woj. śląskie
  tel. 032 265 26 53, fax. 032 363 26 53
  REGON: 24090935100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgk.czeladz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Mała architektura Starego Miasta - skwer u zbiegu ulic 1-go Maja - Bytomska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Mała architektura Starego Miasta - skwer u zbiegu ulic 1-go Maja - Bytomska . CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 45262510-9 - Roboty kamieniarskie 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 45314310-7 - Układanie kabli 1) Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do siwz, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 3 do siwz. 2) W ramach zamówienia oferent zobowiązany jest do wykonania następujących robót: Konstrukcje - murki fontanny i stopnie betonowe zewnętrzne - beton B25 - ok. 15,06 m3, - murek z bloczków betonu komórkowego grub. 30 cm - ok. 4,57 m2, Nawierzchnie - wypełnienie stopni przy ścianie kostką granitową szarą 4/6 cm na podsypce z piasku - ok. 25,00 m2, - stopnice schodów z krawężnika granitowego nieoszlifowanego - ok. 90 m, - nawierzchnia z kostki granitowej szarej 4/6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - ok. 152,00 m2, - dostawa i obsadzanie bloków granitowych - faktura szarpana - 8 elementów Niecka fontanny - płyta betonowa gr. 30 cm na podłożu gruntowym - beton B25 - ok. 9,00 m2, - niecka fontanny z płytek granitowych płomieniowanych 30x60 gr. 3cm - ok. 30,00 m2, - licowanie ścian niecki fontanny - ok. 22,00 m2, - zakończenie murków przy fontannie płytami granitowymi faktura szarpana, jednostronnie o wymiarach 30x60 - ok. 15,50 m2, Okładziny kamienne murków oporowych i murków, bloki granitowe - okładziny ścian murów oporowych płytami granitowymi faktura szarpana - wymiary 30x60 gr. 3 cm - ok. 110,00 m2, - nakrywy poziome ścian żelbetowych z bloków prostych i łukowych - faktura szarpana - 52x25 cm - ok. 39,60 m, - okładziny z kostki granitowej 4/6 murków wokół trawnika - ok. 80,00 m2, Fontanna - 1 kpl. - zestaw filtracyjny fi 450 z z zaw. 6-cio- drożnym + pompa + manometr + złoże - pompa obiegowa (Ebara 40 -160/3,0) - pompa odwadniająca - zawór elektromagnetyczny - stacja kontrolno - pomiarowa z autentycznym dozowaniem podchlorynu sodu, pH oraz środka antyglonowego wraz z chemią rozruchową - spust denny w niecce - przelewy z misy fontanny (dopuszcza się rozwiązania alternatywne dotyczące sposobu cyrkulacji wody w niecce fontanny pod warunkiem, że jej właściwości będą zbliżone do parametrów wody basenowej wg DIN 19 643, - 4 dysze typu JET (woda/powietrze) 1,5 z płynną (wg zadanego programu) regulacją wysokości strumieni (od 0,5 do 3,0m) - kosze ssące - 2szt. - wodomierz wraz z zaworem antyskażeniowym - grzejnik - ogrzewanie komory technologicznej - dyszy wypływowe (lub rynna wypływowa) - przewody IGB (rury, kształtki, zawory, kleje) - wykonanie instalacji technologii obiegu wody - wykonanie dokumentacji technologii wody fontanny - elektroniczny regulator poziomu KRP - szafa sterująca pracą fontanny wg zadanego programu, sterowanie winno odbywać się za pomocą dedykowanego monitora dotykowego zamontowanego na froncie szafy, - komplet przewodów do instalacji szafy sterującej - wykonanie dokumentacji szafy sterującej - wykonanie pomiarów elektrycznych - uruchomienie instalacji, przeszkolenie obsługi - maszynownia kompaktowa (kontenerowa), wykonana z tworzywa sztucznego, z wymaganymi przyłączami i kompletnie uzbrojona we wszystkie niezbędne komponenty technologii fontanny, kanalizacji oraz systemu wentylacji wymuszonej. Właz ze stali nierdzewnej zamykany na kłódkę. Gabaryty winny być tak dobrane, aby serwisant mógł swobodnie poruszać się w jej wnętrzu. Instalacje elektryczne - montaż rozdzielni elektrycznej - 1szt. - montaż opraw oświetleniowych - 28 szt. - układanie kabli - ok. 180 m 3) Po wykonanych pracach Wykonawca zobowiązany będzie doprowadzić teren do stanu pierwotnego. 4) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć podczas odbioru końcowego certyfikaty lub aprobaty techniczne dla materiałów używanych przy realizowanych robotach, wyników badań oraz dokumentacji powykonawczej, karty przekazania odpadu. 5) Miejsce realizacji zamówienia: Czeladź, skwer u zbiegu ulic 1-go Maja - Bytomska. 6) Każdy z wykonawców ma obowiązek dokonać wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia uwarunkowań terenu budowy, oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): 1) Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). 2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w punkcie 11 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 p. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (to jest Dz. U. z 2007 roku Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr rachunku: 64 1050 1227 1000 0023 3771 4543 W tym przypadku za skuteczne wniesienie uznaje się wadium, które przed upływem terminu składania ofert znalazło się na koncie Zamawiającego. 4).Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zawartym w uwadze pkt 1i 2 5) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. UWAGA: W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw; 2) w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą (ale w oddzielnej kopercie, by nie było na stałe związane z ofertą). Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzgk.czeladz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf