Konserwacja nawierzchni placu apelowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Koszalinie


Szkoła Podstawowa Nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 75-712 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 36
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3480704 , fax. 94 3480704
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego
  ul. Wojska Polskiego 36 36
  75-712 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3480704, fax. 94 3480704
  REGON: 33038790500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja nawierzchni placu apelowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Koszalinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamierzenia projektowe : Przewiduje się wykonanie 1588,442 m2 nowej nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej wraz z wymianą obrzeży i krawężników. Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty: 1/ Roboty rozbiórkowe : rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej., 2/ Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej w wypełnieniem spoin piaskiem - kostka prostokątna, osadzenie obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cmna podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Odwodnienie przewidziano, jako odwodnienie powierzchniowe z terenu placu apelowego na przyległy teren spadki na placu apelowym należy dostosować odpowiednio do występujacych studzienek oraz częściowo odprowadzić wody powierzchniowe na przyległy teren.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 000zł ( słownie; dwa tysiace zł.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: httpL//sp7.koszalin.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf