Druk kalendarza 2013


Centrum Myśli Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 00-372 Warszawa, ul. Foksal 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 826 42 21 , fax. 22 826 42 23
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Myśli Jana Pawła II
  ul. Foksal 11 11
  00-372 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 826 42 21, fax. 22 826 42 23
  REGON: 14046956000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumjp2.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk kalendarza 2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest druk nakładu 8000 egzemplarzy Kalendarza w formacie B6 na rok 2013 na podstawie dostarczonych przez Centrum Myśli Jana Pawła II plików (.pdf lub .ps) oraz transport nakładu do siedziby dystrybutora Zamawiającego (Grupa A5 Sp. z o.o. ul. Krokusowa 1-3, 92-101 Łódź) oraz do siedziby Zamawiającego (Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa) Dane techniczne kalendarza: format: 120x165 mm objętość: 376 str. okładka: tektura 2 mm, gąbkowana oklejka: kreda półmat 130 g-150 g + folia mat jednostronnie + lakier UV wybiórczo, druk 4+0 (w 4 wariantach: czerwony, granatowy, brązowy z logo, brązowy bez logo - po 2000 egz. każdy) wyklejka: offset kremowy 120-140g, druk 0+0 wnętrze: Attica 70 g, druk 2+2 (czarny + czerwony) oprawa szyto-klejona kapitałka grzbiet zaokrąglony tasiemka w jednym kolorze (czerwony) bez nadruku perforacja na rogach transport do 2 miejsc w Polsce: Łódź i Warszawa 2. Czas realizacji zamówienia: do 14 dni od dnia dostarczenia przez Zamawiającego plików (.pdf lub .ps) do Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.centrumjp2.pl/node/5783/druk_Kalendarza_2013
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf