Druk i dostawa plakatów dotyczących promocji Instytucji Kultury oraz projektów kulturalnych realizowanych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w 2012 r


Województwo Małopolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4300394, 6303408,6303122 , fax. 012 6160144,6303126
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Małopolskie
  ul. Basztowa 22 22
  31-156 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4300394, 6303408,6303122, fax. 012 6160144,6303126
  REGON: 35155428700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk i dostawa plakatów dotyczących promocji Instytucji Kultury oraz projektów kulturalnych realizowanych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w 2012 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa 700 sztuk plakatów w formacie B1 oraz 300 sztuk plakatów w formacie B2. Dane techniczne: a) Plakaty w formacie B1: - Format: B1 - Kolor: 4+0 - Papier: kreda błysk min. 135g/m2 - Lakier dyspersyjny - Nakład: 700 szt. b) Plakaty w formacie B2: - Format: B2 - Kolor: 4+0 - Papier: kreda błysk min. 150 g/m2 - Nakład: 300 szt. Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia odnosi się do druku i dostawy plakatów dotyczących promocji Instytucji Kultury oraz projektów kulturalnych realizowanych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w 2012 r. W terminie do 2 dni od dnia podpisania umowy Zamawiający dostarczy wybranemu Wykonawcy projekty graficzne w formie elektronicznej przygotowane do druku (PDF do druku). Wykonawca dostarczy gotowe plakaty do siedziby Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrotamalopolski.pl/bip/um
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf