Droga w terenach przemysłowych w Dębskiej Woli


Urząd Gminy w Morawicy ogłasza przetarg

 • Adres: 26-026 Morawica, ul. Kielecka 38
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3114691
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Morawicy
  ul. Kielecka 38 38
  26-026 Morawica, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3114691
  REGON: 00055068600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.morawica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Droga w terenach przemysłowych w Dębskiej Woli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu podbudowy i nawierzchni z mieszanek mineralno -bitumicznych,wykonanie poboczy z kruszywa na długości 350 m. Zakres prac obejmuje m.in. 1 Roboty przygotowawcze -Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu -Odtworzenie i wyznaczenie trasy oraz punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz z operatem powykonawczym 2.Roboty rozbiórkowe -Cięcie nawierzchni DW 766 -Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości śr.9 cm DW766 3 Podbudowa -Plantowanie i zagęszczenie podbudowy pomocniczej z kruszywa -Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm 4.Nawierzchnia -Wzmocnienie styku połączeń DW 766 z drogą gminną siatką pasem szerokości 1 m -Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm ( warstwa wiążąca) -Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm(warstwa ścieralna) Należy ułożyć całą szerokością jezdni -Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA o grubości 5cm(warstwa ścieralna)DW 766 5. Roboty wykończeniowe -Wykonanie poboczy z kruszywa 0/31 stabilizowanego mechanicznie o śr.grubości 15 cm szer.0,5 m -Oznakowanie pionowe -Oznakowanie poziome
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332537
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł( słownie :pięć tysięcy i 00/100 złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.morawica.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf