Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty w roku szkolnym 2012/2013


Gmina Płoty ogłasza przetarg

 • Adres: 72-310 Płoty, Pl. Konstytucji 3 Maja 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3851415 , fax. 91 3851866
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Płoty
  Pl. Konstytucji 3 Maja 1 1
  72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3851415, fax. 91 3851866
  REGON: 85718232420000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl www.bip.ploty.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty w roku szkolnym 2012/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Niniejsze zamówienie obejmuje świadczenie usług transportowych, polegających na: Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty w roku szkolnym 2012/2013 (SP Nr 2 w Płotach - ul. Batorego, SP Nr 2 w Płotach - Piastowa, Przedszkola Miejskiego w Płotach, SP Mechowo, SP Wicimice z siedzibą w Modlimowie,, SP Wyszobór, Gimnazjum Płoty); Szczegółowe obowiązki Wykonawcy oraz zakres odpowiedzialności Wykonawcy zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. W okresie objętym niniejszym zamówieniem Szkoła Podstawowa w Wicimicach funkcjonować będzie w miejscowości Modlimowo Gmina Płoty. Nadzór nad przewożonymi uczniami, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa (opieki nad uczniami przy wsiadaniu, wysiadaniu, podczas przejazdu) należy do Wykonawcy. Dane zawarte w powyższej tabeli należy traktować jako orientacyjne, które mogą ulec zmianie po rozpoczęciu roku szkolnego. Szczegółowe ustalenia tras dowozu uczniów, godziny przyjazdów i odjazdów autobusu dokonane zostaną wspólnie z Zamawiającym, Szkołami, Przedszkolem a Wykonawcą. 3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami: a) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami), b) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r., Nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami), c) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późniejszymi zmianami), d) ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r., Nr 175, poz. 1440, z późniejszymi zmianami) Miejsca przystankowe, a także godziny przyjazdów i odjazdów z przystanków w objętych zakresem zamówienia miejscowościach Wykonawca uzgodni z dyrektorami odpowiednich placówek oświatowych. Wykonawca będzie realizował usługę pojazdami należycie przystosowanymi do przewozu dzieci - zapewniając podróżującym uczniom niezbędne bezpieczeństwo i komfort jazdy, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym i transporcie osób.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące i 00/100), 1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 1.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 późn. zm.). Oferta niezabezpieczona wadium w jednej z ww. form zostanie odrzucona jako niekompletna. 1)1.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Spółdzielczym Banku w Wolinie Oddział w Płotach nr 27 9393 1023 3900 0257 2000 0040 z dopiskiem: wadium -Usługi przewozowe: dowóz uczniów Dowód wniesienia wadium w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 1.5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 1.6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w kasie Zamawiającego w pok. Nr 9. , a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf