DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KSIĘŻPOL W ROKU SZKOLNYM 2012-2013


Gmina Księżpol ogłasza przetarg

 • Adres: 23-415 Księżpol, ul. Biłgorajska 12
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 0-84 6877419 (20) , fax. 0-84 6877419 (20)
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Księżpol
  ul. Biłgorajska 12 12
  23-415 Księżpol
  tel. 0-84 6877419 (20), fax. 0-84 6877419 (20)
  REGON: 95036909500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KSIĘŻPOL W ROKU SZKOLNYM 2012-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Księżpol w roku szkolnym 2012-2013. 2. Dowożenie uczniów odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w okresie od dnia 03 września 2012 r. do dnia 28 czerwca 2013 r. 3. Liczba dowożonych uczniów; nie mniej niż 470 i nie więcej niż 510 uczniów(liczba uczniów może ulegać okresowym zmianom zależnie od pory roku) 4. Do kalkulacji kosztów dowożenia uczniów należy przyjąć; - liczbę uczniów 490, - liczbę dni 185, 5. Dowożeniem uczniów do szkół objęte są następujące placówki oświatowe na terenie Gminy Księżpol: 1) Zespół Szkół w Księżpolu z miejscowości: Trasa I: Korchów Drugi, Korchów Pierwszy, Płusy - 53 uczniów (gimnazjum.) Trasa II: Budzyń, Zawadka, Rakówka, Przymiarki - 42 uczniów (gimnazjum). Trasa III: Księżpol (od strony Borek), Borki, Zynie - 43, Żary - 3 uczniów; łącznie 46. (szkoła podstawowa i gimnazjum). Trasa IV: Markowicze, Stare Króle, Gliny, Zanie - 63 uczniów (szkoła podstawowa i gimnazjum). 2) Szkoła Podstawowa w Korchowie Pierwszym z miejscowości: Trasa I: Korchów Drugi, Korchów Pierwszy - 35 uczniów, Trasa II: Płusy, Korchów Pierwszy- 50 uczniów 3) Szkoła Podstawowa w Rakówce z miejscowości: Trasa I: Rakówka, Budzyń, Zawadka, - 24 uczniów, Trasa II: Przymiarki - 13 uczniów: 4) Zespół Szkół w Majdanie Starym z miejscowości: Trasa I: Kulasze, Nowy Lipowiec i Stary Lipowiec - 16 uczniów, Trasa II Majdan Nowy - 27 uczniów, Majdan Nowy (skrzyżowanie) -19, łącznie 46, Trasa II: Zanie, Majdan Stary - 50 uczniów Trasa IV: Rogale - 33 uczniów, Trasa V; Cegielnia Markowicze - 11, Gliny - 4 uczniów 5) Szkoła Podstawowa w Starym Lipowcu: Trasa II: Kulasze, Nowy Lipowiec - 10 uczniów 6. Zamawiający wymaga, aby uczniowie zostali dowiezieni za zajęcia lekcyjne w szkołach nie wcześniej niż 15 minut i nie później niż na 5 min. przed ich rozpoczęciem. 7. Zajęcia lekcyjne w szkołach rozpoczynają się: - o godz. 7;45; w Zespole Szkół w Majdanie Starym, - o godz. 8;00; w Zespole Szkół w Księżpolu, w Szkołach Podstawowych: Korchowie Pierwszym, Rakówce i Starym Lipowcu. 8. ODWIEZIENIE UCZNIÓW ZE SZKÓŁ DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA, Zamawiający wymaga, aby uczniowie zostali obwiezieni ze szkół do miejsca zamieszkania w nie później niż na 15 min. po zakończeniu zajęć szkołach kończących w godzinach: 1) Zespół Szkół w Księżpolu; -pierwszym kursem; godz. 12; 35 -drugim kursem; godz. 13; 30 -trzecim kursem; godz. 14; 25 2) Zespół Szkół w Majdanie Stary; - pierwszym kursem; godz. 12; 20 - drugim kursem; godz. 13; 17 - trzecim kursem; godz. 14; 05 3) Szkoła Podstawowa w Korchowie Pierwszym; - pierwszym kursem do Korchów II; godz. 11; 45, kursem powrotnym odwiezienie uczniów z Płus - drugim kursem do Korchów II; godz. 13; 35, kursem powrotnym odwiezienie uczniów z Płus - trzecim kursem do Korchów II; godz. 14; 30 kursem powrotnym odwiezienie uczniów z Płus 4) Szkoła Podstawowa w Rakówce - pierwszym kursem, po godz. 12; 50 - drugim kursem, po godz. 13 45 - trzecim kursem 14; 30 5) Szkoła Podstawowa w Starym Lipowcu -jednym kursem o godz. 12; 40
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadniu w wysokości 3000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www: bip.ksiezpol.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf