Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szlichtyngowa oraz zapewnienie opieki uczniom w trakcie przewozów w roku szkolnym 2012/2013


Gmina Szlichtyngowa ogłasza przetarg

 • Adres: 67-407 Szlichtyngowa, Rynek 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5492341, 065 5492357 , fax. 065 5492341
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szlichtyngowa
  Rynek 1 1
  67-407 Szlichtyngowa, woj. lubuskie
  tel. 065 5492341, 065 5492357, fax. 065 5492341
  REGON: 00053003400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szlichtyngowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szlichtyngowa oraz zapewnienie opieki uczniom w trakcie przewozów w roku szkolnym 2012/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów do i ze szkół znajdujących się na terenie Gminy Szlichtyngowa jednym autobusem o pojemności 50 miejsc siedzących (szacunkowa dzienna ilość kilometrów do przejechania wynosi 90km) oraz busem o pojemności minimum 16 miejsc siedzących - (szacunkowa dzienna ilość kilometrów do przejechania wynosi 30km) i zapewnienie opieki dla uczniów w trakcie tych przewozów. 2. Pod pojęciem opieka należy rozumieć zapewnienie warunków bezpieczeństwa w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu dzieci pojazdem, która jest niezbędna przy tego rodzaju przewozach. 3. Kierowca pojazdu nie może pełnić roli opiekuna przewożonych dzieci. 4. Przewozy odbywać sie będą od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, w dni nauki szkolnej z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2012/2013. 5. Dowóz uczniów odbywał się będzie pojazdami dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i właściwie do charakteru przewozów pojazdami oznakowanymi. 6. Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiednią ilość i jakość jednostek transportowych niezbędnych do realizacji zamówienia. 7. W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie pojazdu wykonawca podstawi niezwłocznie pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. 8. Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany wg CPV 60130000-8 - usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szlichtyngowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf