Dowóz dzieci z Kątów do Publicznego Gimnazjum w Iwkowej


Publiczne Gimnazjum w Iwkowej ogłasza przetarg

 • Adres: 32-861 Iwkowa, Iwkowa 525
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6844300 , fax. 014 6844300
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczne Gimnazjum w Iwkowej
  Iwkowa 525 525
  32-861 Iwkowa, woj. małopolskie
  tel. 014 6844300, fax. 014 6844300
  REGON: 85173233600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwkowa.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizacyjna Samorządu Terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci z Kątów do Publicznego Gimnazjum w Iwkowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przewóz dzieci na trasie: Porąbka Iwkowska - Drużków Pusty - Kąty (Młyn) do Publicznego Gimnazjum w Iwkowej i z powrotem, autobusem mogącym pomieścić co najmniej jednorazowo 30 osób na miejscach siedzących (nie licząc kierowcy). Długość trasy 2x11 km. Szczegółowy harmonogram przewozu zostanie opracowany i dostarczony w dniu zawarcia umowy, z tym że wstępnie określa się czas dowozu na godziny 7.00 - 9.00, a odwozu w godz. 13.00 - 17.00, od poniedziałku do piątku. Harmonogram przewozów może ulegać zmianie w trakcie wykonywania zadania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iwkowa.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf