Dostawy wyposażenia oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych oraz dostawy pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane podczas zajęć z dziećmi 3-4 - letnimi uczęszczającymi do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu -Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych.


Urząd Gminy Bartoszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 11-200 Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 762 77 00 , fax. 89 762 77 24
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Bartoszyce
  Plac Zwycięstwa 2 2
  11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 762 77 00, fax. 89 762 77 24
  REGON: 00053271900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy wyposażenia oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych oraz dostawy pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane podczas zajęć z dziećmi 3-4 - letnimi uczęszczającymi do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu -Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem do siedziby za-mawiającego lub innego miejsca wskazanego przez zamawiającego wyposażenia oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych oraz pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane podczas zajęć z dziećmi 3-4 - letnimi uczęszczającymi do od-działów przedszkolnych przy 7 szkołach podstawowych Gminy Bartoszyce. 2. Dostawy należy dokonać zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ, na który składa się VII części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 390000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf