Dostawy warzyw do Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie


Areszt Śledczy w Warszawie-Grochów ogłasza przetarg

 • Adres: 04-275 Warszawa, ul. Chłopickiego 71A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6105541 , fax. 22 6734501
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Warszawie-Grochów
  ul. Chłopickiego 71A 71A
  04-275 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6105541, fax. 22 6734501
  REGON: 00032124700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Areszt Śledczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy warzyw do Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Buraki ćwikłowe - 10000kg, CPV 03221111-7, świeże, bez liści, nienadmarznięte, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, w opakowaniach jednorazowych od 10 kg do 30 kg, cebula biała - 10000 kg, CPV 03221113-1, świeża, bez szczypioru, sucha, nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, w opakowaniach jednorazowych od 10 kg do 30 kg, jabłka - 9000 kg, CPV 03222321-9, czyste, nienadmarznięte, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, dostawy w skrzynkach od 10 kg do 25 kg, kapusta głowiasta biała - 13000 kg, CPV 03221410-3, głowiasta, nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, kapusta głowiasta czerwona - 7000 kg, CPV 03221410-3, głowiasta, nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, marchew (bez naci) - 16000 kg, CPV03221112-4, świeża, sucha, nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, w opakowaniach jednorazowych od 10 kg do 30 kg, pietruszka korzeniowa - 6500 kg, CPV 03221110-0, świeża, nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, w opakowaniach jednorazowych od 10 kg do 30 kg, por - 3000 kg, CPV 03221110-0, czysty, świeży, seler korzeniowy - 6500 kg, CPV 03221110-0, świeży, nienadmarznięty, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, , ogórek świeży - 3500 kg, CPV 03221270-9, czysty, w opakowaniach jednorazowych do 10 kg, pomidory- 2400 kg, CPV 03221240-0, świeże, niedomarznięte, bez uszkodzeń mechanicznych, w opakowaniach jednorazowych do 10 kg, fasola biała Jaś - 2000 kg, CPV 03221210-1, suszona, ziarna zbliżone wielkością do odmiany średni Jaś, w całości, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, groch łuskany- 1000 kg, CPV 03221220-4, suszony, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, pieczarki- 500 kg- CPV 03221260-6, czyste, świeże, bez uszkodzeń mechanicznych, w opakowaniach jednorazowych do 10 kg, kapusta brukselka - 600 kg, CPV 03221440-2, czysta, świeża, bez uszkodzeń mechanicznych, w opakowaniach jednorazowych do 10 kg,, fasola szparagowa (zielona, żółta) - 1500 kg, CPV 03221212-5, świeża, czysta, bez uszkodzeń mechanicznych, w opakowaniach do 10 kg., kapusta pekińska - 3000 kg, CPV 03221410-3 świeża, czysta, bez uszkodzeń mechanicznych, w opakowaniach do 10 kg, śliwki - 1500 kg, CPV 03222334-3, czyste, nienadmarznięte, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, dostawy w skrzynkach do 10 kg, kalafior świeży - 1500 kg, CPV 03221420-6, świeży, czysty, w opakowaniach jednorazowych do 10 kg, koper - 700 pęczków, CPV 03221000-6, zielony, świeży, pęczek 15-20g, sałąta masłowa zielona - 1000 kg, CPV 03221320-5, bez oznak zgnilizny, czysta, ziemniaki - 220000 kg, CPV03212100-1, jadalne, nie zzieleniałe, czyste, suche, nienadmarznięte, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, dostawy w opakowaniach (workach) jednorazowych do 30 kg,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032211117
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY żąda od WYKONAWCÓW wniesienia wadium w wysokości 7200,00zł. (Słownie: siedem tysięcy dwieście złotych.) - w przypadku złożenia ofert na wszystkie grupy. 2.Wysokość wadium dla ofert częściowych wynosi: a. Grupa 1 - 3300,00 zł; b. Grupa 2 - 3900,00 zł;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf