Dostawy szyn tramwajowych typu 60R2 w gat. stali R260


Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 71241 Szczecin, ul. Klonowica
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (091) 4394420 , fax. (091) 4394420
 • Data zamieszczenia: 2017-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
  ul. Klonowica 5
  71241 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (091) 4394420, fax. (091) 4394420
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy szyn tramwajowych typu 60R2 w gat. stali R260
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest sprzedaż oraz dostawa (wraz z rozładunkiem) nowych szyn tramwajowych typu 60R2, w gatunku stali R260, 18,0 m (18000 mm), zwanych w dalszym ciągu szynami, których szczegółowa specyfikacja tj.: nazwa szyny, nazwa i kod CPV, j.m., oraz ilość (waga w tonach) ujęte są w tabeli umieszczonej w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do siwz wykonanych zgodnie z wymiarami i pozostałymi parametrami ujętymi w siwz. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34946110-4

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf