DOSTAWY PODŁOŻY DLA WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W SZCZECINIE NA ROK 2014


Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4624569 , fax. 091 4624640
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
  ul. Spedytorska 6/7 6/7
  70-632 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4624569, fax. 091 4624640
  REGON: 00029266900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa będąca podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWY PODŁOŻY DLA WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W SZCZECINIE NA ROK 2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postaci Formularza Cenowego (Załącznik Nr 1 do SIWZ), który określa potrzeby asortymentowo ilościowe Zamawiającego w okresie do 31 grudnia 2014r. W Załączniku Nr 1 Formularzu Cenowym do SIWZ określono wymogi jakie musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia. Planowany termin związania umową - do dnia 31 grudnia 2014r. i obejmuje dostawy przedmiotu zamówienia wg odrębnych (sukcesywnych) zamówień dokonywanych przez Zamawiającego. Dostawy winny być realizowane transportem i w opakowaniach Wykonawcy (bądź producenta) do magazynu wskazanego przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 249556000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wsse.szczecin.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf