Dostawę fabrycznie nowego sprzętu, pomocy dydaktycznych, środków i wyposażenia BHP na potrzeby projektu Najlepszy w zawodzie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" ogłasza przetarg

 • Adres: 74-320 Barlinek, ul. Szosowa 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7461064 , fax. 95 7461064
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro"
  ul. Szosowa 2 2
  74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 7461064, fax. 95 7461064
  REGON: 00018304100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zspnr1barlinek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Powiatowa Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę fabrycznie nowego sprzętu, pomocy dydaktycznych, środków i wyposażenia BHP na potrzeby projektu Najlepszy w zawodzie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu, pomocy dydaktycznych, środków i wyposażenia BHP na potrzeby projektu Najlepszy w zawodzie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 034100007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 20 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zspnr1barlinek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf