Dostawa żywności, napojów i produktów pokrewnych dla stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 59-330 Ścinawa, ul. Królowej Jadwigi 9
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8412646 , fax. 076 8412648
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego
  ul. Królowej Jadwigi 9 9
  59-330 Ścinawa, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8412646, fax. 076 8412648
  REGON: 00124029000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp3scinawa.edupage.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: gminna jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żywności, napojów i produktów pokrewnych dla stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp3scinawa.edupage.org
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf