Dostawa wyrobów piekarskich na potrzeby Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu do warsztatu gastronomicznego znajdującego się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu przy ul. Parkowej 18/20


Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Poznańska 11/13
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6547068 , fax. 056 6529619
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
  ul. Poznańska 11/13 11/13
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6547068, fax. 056 6529619
  REGON: 00103658900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kujawsko-pomorska.ohp.pl, www.kujawsko-pomorska-bip.ohp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów piekarskich na potrzeby Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu do warsztatu gastronomicznego znajdującego się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu przy ul. Parkowej 18/20
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wyrobów piekarskich na potrzeby Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu do warsztatu gastronomicznego znajdującego się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu przy ul. Parkowej 18/20. Dostawca realizuje dostawy na własny koszt, transportem przystosowanym do tego celu i spełniającym niezbędne wymagania określone przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. Cykliczne dostawy będą realizowane w godzinach od 5:30 do 6:30, najpóźniej na drugi dzień od złożenia zapotrzebowania. Każdorazowa dostawa odbywa się na podstawie wcześniejszego zapotrzebowania określającego dokładną godzinę oraz datę dostarczenia, ilość, rodzaj artykułów, złożonego nawet w dniu poprzedzającym dostawę (telefonicznie, faxem lub drogą e-mailową). Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej żywności. Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadać decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą możliwości produkcji lub obrotu danego produktu będącego przedmiotem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości produktów niż określona w formularzu ofertowym (załącznik nr 5). Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego, z tytułu zmniejszenia ilości zamawianych produktów. Artykuły muszą spełniać normy jakościowe oraz muszą być dostarczone w ich początkowym okresie gwarancji. Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki transportu i przechowywania dostarczanego towaru. Każda dostawa artykułów, która wymaga załączenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego, musi posiadać taki dokument. Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy każdorazowej dostawie artykułów do siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanych artykułów i dostarczenia nowej partii artykułów do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kujawsko-pomorska-bip.ohp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf