Dostawa wraz z montażem i rozruchem wyposażenia elektronicznego do Szkoły Podstawowej w Warszawie przy ul. Głębockiej w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem - etap I


Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 03-122 Warszawa, ul. Modlińska 197
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5103125 , fax. 22 5103189
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
  ul. Modlińska 197 197
  03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5103125, fax. 22 5103189
  REGON: 01525966300036
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialoleka.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem i rozruchem wyposażenia elektronicznego do Szkoły Podstawowej w Warszawie przy ul. Głębockiej w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i rozruchem wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej przy ul. Głębockiej w Warszawie, w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem - etap I. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) dostawę i montaż wyposażenia elektronicznego w salach i pomieszczeniach lekcyjnych; b) transport, wniesienie oraz ustawienia wraz z rozruchem wyposażenia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie ze schematem rozmieszczenia w poszczególnych pomieszczeniach obiektu szkoły określonym w projekcie elektronicznym - technologia, wyposażenie elektroniczne; c) posprzątanie pomieszczeń po montażu i rozmieszczeniu / wyposażenia elektronicznego w obiekcie szkoły; d) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkownika związanej z przedmiotem umowy; e) 36 miesięczną gwarancję jakości na dostarczone wyposażenie elektroniczne, zaś na pozostały asortyment wyposażenia - gwarancję jakości na okres i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną, parametry oraz zestawienie urządzeń elektronicznych określony został w załączniku nr 7 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy(Opis przedmiotu zamówienia) Szczegółowy opis rozmieszczenia wyposażenia elektronicznego określony został w projekcie architektonicznym technologia - wyposażenie ruchome - załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania polisy ubezpieczenia lub innego dokument potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w okresie realizacji zamówienia na kwotę 300 tysięcy złotych. Ubezpieczenie to musi obejmować również działania podwykonawców. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialoleka.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf