DOSTAWA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH, SERWERA I LICENCJI SERWISOWEJ


Centralny Ośrodek Informatyki - Politechnika Warszawska ogłasza przetarg

 • Adres: 00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6281802 , fax. 022 6218657
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Informatyki - Politechnika Warszawska
  pl. Politechniki 1 1
  00-661 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6281802, fax. 022 6218657
  REGON: 00000155400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.coi.pw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH, SERWERA I LICENCJI SERWISOWEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Routera sieci komputerowej - 1 szt; Licencji serwisowej na rok 2013 do urządzenia Juniper IDP 50; Przełączników brzegowych - szt. 3; Serwera - szt. 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 324200003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.coi.pw.edu.pl/Zamowienia-publiczne/Przetargi-ogloszone
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf