Dostawa urządzeń komputerowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6316601, 6316612 , fax. 014 6316600
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
  ul. Mickiewicza 8 8
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 014 6316601, 6316612, fax. 014 6316600
  REGON: 85163430300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsztar.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń komputerowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Zamówienie obejmuje dostawę: - 53 zestawów komputerowych, - 8 laptopów, - 1 netbooka, - 8 monitorów, - 8 drukarek, - 2 skanerów, - 3 urządzeń wielofunkcyjnych oraz innych urządzeń komputerowych szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ - Przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione: a.w pieniądzu - wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany w SIWZ, b.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c.gwarancjach bankowych, d.gwarancjach ubezpieczeniowych, e.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsztar.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf