Dostawa systemu do analizy ruchu typu VICON lub równoważny składający się z 8 kamer, 2 kamer referencyjnych i 3 platform siły typu Kistler lub równoważnych dla potrzeb Instytutu Sportu


Instytut Sportu ogłasza przetarg

 • Adres: 01-982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8340812 w. 288
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Sportu
  ul. Trylogii 2/16 2/16
  01-982 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8340812 w. 288
  REGON: 00078609300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.insp.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Naukowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa systemu do analizy ruchu typu VICON lub równoważny składający się z 8 kamer, 2 kamer referencyjnych i 3 platform siły typu Kistler lub równoważnych dla potrzeb Instytutu Sportu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego systemu do analizy ruchu typu VICON lub równoważny składający się z 8 kamer, 2 kamer referencyjnych i 3 platform siły typu Kistler lub równoważnych dla potrzeb Instytutu Sportu spełniającego wymogi i standardy prawem przewidzianych dla tego typów sprzętów i wyposażenia i według określonych parametrów technicznych i użytkowych oraz ilościowych określonych i opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z instrukcjami obsługi w języku polskim. Zamówienie obejmuje również: 1) zapewnienie bezpłatnych: serwisu i przeglądów okresowych, zalecanych przez producenta i wynikających z udzielonego okresu gwarancji; 2) przeszkolenie/instruktaż stanowiskowy personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi dostarczanego sprzętu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331213007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.insp.waw.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf