Dostawa środków dezynfekcyjnych


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego ogłasza przetarg

  • Adres: 60-631 Poznań, ul. Dojazd 34
  • Województwo: wielkopolskie
  • Telefon/fax: tel. 61 8464770 , fax. 61 8464765
  • Data zamieszczenia: 2012-08-13
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
    ul. Dojazd 34 34
    60-631 Poznań, woj. wielkopolskie
    tel. 61 8464770, fax. 61 8464765
    REGON: 63117871000000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmsw.poznan.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Dostawa środków dezynfekcyjnych
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety: Pakiet nr 1 - Środek do mycia i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie chlorheksydyny, Pakiet nr 2 - Środki do rąk 2a - środek alkoholowy do dezynfekcji rąk 2b - emulsja do pielęgnacji skóry dłoni po higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, Pakiet nr 3 3a - środek do dezynfekcji skóry pacjenta przed iniekcjami - na bazie spirytusu z dodatkiem chlorheksydyny 3b - butelki z atomizerem rozpyłowym Pakiet nr 4 - Uniwersalny środek do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran Pakiet nr 5 - Środki do odkażania na bazie PVP-jodu 5a - środek do odkażania skóry, błon śluzowych i ran - roztwór wodny 5b - środek do odkażania skóry przed operacjami - roztwór alkoholowy Pakiet nr 6 - Płyn antybakteryjny do płukania jamy ustnej Pakiet nr 7 - Środek do dezynfekcji powierzchni na bazie chloru Pakiet nr 8 - Środek do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na alkohol Pakiet nr 9 - Środek do dezynfekcji małych powierzchni na bazie alkoholu Pakiet nr 10 - Chusteczki do dezynfekcji powierzchni i urządzeń medycznych wrażliwych na alkohol Pakiet nr 11 - Środek dezynfekujący do narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego Pakiet nr 12 - Środek dezynfekujący do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych 12a - środek myjący 12b - środek neutralizujący 12c - środek płuczący Pakiet nr 13 - Środki do maszynowego mycia obuwia operacyjnego w będącej w posiadaniu Zamawiającego myjce MEIKO TOPCLEAN 13a - środek płuczący i nabłyszczający do maszynowego mycia obuwia operacyjnego 13b - środek myjący do maszynowego mycia obuwia operacyjnego Pakiet nr 14 - Środki sporobójcze do dezynfekcji powierzchni i wyposażenia 14a - środek sporobójczy do mycia i dezynfekcji powierzchni 14b - środek sporobójczy do powierzchni, wyposażenia i sprzętu medycznego
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336316008
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
  • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalmsw.poznan.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf