DOSTAWA SPRZĘTU WARSZTATOWEGO DO ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA SPECJALISTÓW SŁUŻBY CZOŁGOWO - SAMOCHODOWEJ - SPRAWA NR 53/2012


13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 ) ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 458 32 90, 458 32 00 , fax. 56 458 32 22
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 )
  ul. Czwartaków 1 1
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 458 32 90, 458 32 00, fax. 56 458 32 22
  REGON: 34090727700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa sektora finansów publicznych - wojsko

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU WARSZTATOWEGO DO ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA SPECJALISTÓW SŁUŻBY CZOŁGOWO - SAMOCHODOWEJ - SPRAWA NR 53/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie przez Wykonawcę dostaw sprzętu warsztatowego do Jednostki Wojskowej 4503 - magazyn przy ul. Bema 2, 86-300 Grudziądz, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale III SIWZ, Załączniku nr 1 i 2 do SIWZ oraz warunkami wyszczególnionymi w Załączniku Nr 3 do SIWZ w asortymencie i ilościach zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2 do SIWZ według zadań następująco: 1) ZADANIE NR 1: Dostawa zestawów narzędziowych mechanika; 2) ZADANIE NR 2: Dostawa zestawów narzędziowych elektromechanika; 3) ZADANIE NR 3: Dostawa wzmacniacza momentu; 4) ZADANIE NR 4: Dostawa zestawu kluczy dynamometrycznych; 5) ZADANIE NR 5: Dostawa zestawu oświetleniowego przenośnego; 6) ZADANIE NR 6: Dostawa dźwigu warsztatowego górnego; 7) ZADANIE NR 7: Dostawa prasy warsztatowej hydraulicznej; 8) ZADANIE NR 8: Dostawa wózka podnośnikowego do kół; 9) ZADANIE NR 9: Dostawa stołów szkolno-laboratoryjnych; 2. Dostarczane wyroby muszą być opakowane w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych. 3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na niezawodną pracę oferowanego przedmiotu zamówienia na okres wskazany w treści Załącznika nr 1 do SIWZ. 4. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty gwarancyjne lub inny dokument, stanowiący dowód udzielenia gwarancji, będący podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji. 5. Dostarczane wyroby, narzędzia, przyrządy pomiarowe muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi dla danego producenta, którego produkty zostaną zaoferowane przez Wykonawcę w treści oferty. Przedmiot zamówienia winien być nowy, nieużywany, nieregenerowany i w kategorii pierwszej, spełniający wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta danego wyrobu oraz wymagania funkcjonalno-użytkowe wymagane przez Zamawiającego. 6. Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla kadry instruktorskiej w zakresie użytkowania narzędzi i urządzeń na zasadach i formie określonej warunkami umowy. 7. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w Załączniku Nr 1 SIWZ (podstawa prawna art. 30 ust 4 ustawy) dla produktów wskazujących swymi parametrami technicznymi lub nazwą produktu na konkretnego producenta. 8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w treści Załącznika nr 1 do SIWZ (podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy) poprzez złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, że oferuje produkty równoważne w stosunku do wymagań zawartych w Załączniku 1 do SIWZ z podaniem nazwy produktu w stosunku, do którego oferuje produkt równoważny oraz producenta produktu równoważnego - druk oświadczenia według Załącznika Nr 4 do SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie załączy oświadczenia jak powyżej Zamawiający uzna, iż oferowany przedmiot zamówienia stanowi oryginalny produkt wskazany przez Zamawiającego w treści Załącznika nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 438000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 2.Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedno zadanie zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości sumy wadiów tych zadań. 3.Wysokość wadium na poszczególne zadania: Zadanie Nr 1: 2 500,00 zł Zadanie Nr 2: 1 100,00 zł Zadanie Nr 3: 100,00 zł Zadanie Nr 4: 120,00 zł Zadanie Nr 5: 260,00 zł Zadanie Nr 6: 60,00 zł Zadanie nr 7: 100,00 zł Zadanie nr 8: 120,00 zł Zadanie nr 9: 2 100,00 zł 4.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą. 5. W przypadku nie wniesienia wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania z ofertą Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. Treść gwarancji nie może zawierać warunku wypłaty wadium, iż żądanie wypłaty Zamawiającego musi być doręczone pod rygorem nieważności za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta gwarancji, który potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu wypłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta gwarancji. 8. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY 25 1010 1078 0105 5913 9120 0000 W przypadku, gdy Wykonawca załącza do składanej oferty dowód wpłaty wadium wówczas składa go w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. O wniesieniu wadium decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 9. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ust. 6 pkt 5 , należy zdeponować w formie oryginału w kasie Zamawiającego - budynek nr 20 pokój nr 1 przed upływem terminu do składania ofert (Zamawiający dopuszcza przesłanie oryginału dokumentu za pośrednictwem poczty, dokument należy przesłać na adres Zamawiającego z dopiskiem KASA - numer sprawy - kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną-e osobę-y upoważnioną-e do reprezentowania Wykonawcy należy załączyć do składanej oferty) lub dołączyć oryginał dokumentu do oferty. Kasa czynna jest: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -13.00. 10. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy, numer zadania oraz numer rachunku (dotyczy formy pieniężnej), na który należy zwrócić wadium. 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie (art. 46 ust. 4a Ustawy). 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Uwaga! Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.11 , jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego (art. 46 ust. 3 Ustawy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.13wog.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf