DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA NADLEŚNICTW ORAZ BIURA RDLP W TORUNIU W ROKU 2012


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Mickiewicza 9
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6584348, 6564334 , fax. 056 6224407
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
  ul. Mickiewicza 9 9
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6584348, 6564334, fax. 056 6224407
  REGON: 87052998800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.torun.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA NADLEŚNICTW ORAZ BIURA RDLP W TORUNIU W ROKU 2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla nadleśnictw i Biura RDLP w Toruniu według parametrów technicznych zawartych w załączonych do siwz specyfikacjach technicznych i ilościach jak niżej: 1. Komputery PC: 34 szt., 2. Notebooki I: 10 szt., 3. Notebooki II: 12 szt., 4. Monitory LCD 21,5cali: 12 szt., 5. Monitory LCD 19cali: 6 szt., 6. Urządzenie wielofunkcyjne: 3 szt., 7. Drukarka I: 7 szt., 8. Drukarka II: 4 szt., 9. Drukarka III: 12 szt., 10. Skaner sieciowy: 6 szt. Szczegółowe parametry techniczne ww. sprzętu komputerowego zawarte są w specyfikacjach technicznych, które stanowią załącznik nr 1(1.1 do 1.5) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przeznaczenie poszczególnych rodzajów sprzętu dla nadleśnictw zawiera wykaz stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji. 1. O wszelkich zmianach, Organizator postępowania niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy zgłoszą zainteresowanie udziałem w postępowaniu oraz zamieści je na stronie internetowej, na której udostępniono niniejszą SIWZ z załącznikami. 2. Ilekroć w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia następuje wskazanie konkretnego produktu Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego. Zamawiający oceniając równoważność zaoferowanego produktu kierować się będzie jego parametrami technicznymi, które winny być porównywalne do parametrów technicznych produktu wskazanego w specyfikacjach technicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302133008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące 00100); 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 2. 1 pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Zachodnim WBK SA Oddział Toruń nr 61 1090 1506 0000 0000 5002 0525 2. 2 poręczeniach bankowych 2. 3 poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 2. 4 gwarancjach bankowych 2. 5 gwarancjach ubezpieczeniowych 2. 6 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.) 3. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo - kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty) i musi ono obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.1 rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.torun.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf