Dostawa specjalistycznych odczynników, materiałów zużywalnych do badań oraz synteza oligonukleotydów na rzecz projektu Nutrition and ambient temperature during early development can reduce susceptibility to obesity realizowanego w ramach programu WELCOME Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 PO IG Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 10-747 Olsztyn, ul. Tuwima 10
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5234692 , fax. 089 5234693
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
  ul. Tuwima 10 10
  10-747 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5234692, fax. 089 5234693
  REGON: 00128934000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pan.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytutowa Jednostka Naukowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa specjalistycznych odczynników, materiałów zużywalnych do badań oraz synteza oligonukleotydów na rzecz projektu Nutrition and ambient temperature during early development can reduce susceptibility to obesity realizowanego w ramach programu WELCOME Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 PO IG Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego specjalistycznych odczynników, materiałów zużywalnych do badań oraz synteza oligonukleotydów. Zamówienie zostało podzielone na 9 Części, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego specjalistycznych odczynników, materiałów zużywalnych do badań oraz synteza oligonukleotydów 2.Zamówienie zostało podzielone na 9 Części, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na więcej niż jedną Część. Zamówienie zawiera opcję - ilość sztuk dla produktów objętych opcją umieszczono w załączniku nr 1 i 3 do SIWZ. 3.Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia tj. specjalistyczne odczynniki, wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę sukcesywnej dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia. 4.Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego. W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do: a)załączenia wraz z ofertą karty charakterystyki odczynnika i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne danego odczynnika; b)załączenia certyfikatów analizy jakościowej lub innych równoważnych, w zakresie oferowanych przedmiotów zamówienia w j. polskim. Dokument musi zawierać co najmniej: nazwę producenta, nr katalogowy, skład chemiczny, czystość, okres trwałości. c)wykazania poprzez dostarczenie próbek do testów, że oferowane odczynniki spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i są tożsame pod względem charakterystyki analitycznej; d)wykazania poprzez dostarczenie próbek do testów, że zaoferowane przez niego odczynniki spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych prowadzonych przez Zamawiającego, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji; e)wykazania poprzez dostarczenie próbek do testów, że użycie zaoferowanych odczynników specjalistycznych o parametrach/właściwościach równoważnych, nie wiąże się z koniecznością nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych. 5.Ocena spełniania równoważności zostanie dokonana na podstawie załączonych przez Wykonawcę dokumentów i próbek, wskazanych w pkt. II.1.3) 4 a-d. Nie wykazanie spełniania równoważności spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów, jako nie odpowiadających treści SIWZ. 6.Jednocześnie Zamawiający informuje, że: a)dołączone do oferty próbki odczynników muszą wystarczyć do przeprowadzenia testu/analizy na min. 50 powtórzeń; b)fiolki i pojemniki zawierające odczynniki muszą być dostarczone w zbiorczym opakowaniu (osobna koperta lub inne opakowanie, poza złożona ofertą), z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i znaku sprawy postępowania, z dopiskiem próbki odczynników do testów potwierdzających równoważność; c)każda fiolka lub pojemnik z odczynnikiem muszą być opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację z nr Części, nr poz. wyspecyfikowanego odczynnika zgodnie z numerami w załączniku nr 1 i 3, nazwą oferowanego odczynnika zgodnie z załącznikiem nr 3. 7.Testy/analizy dostarczonych odczynników będą przeprowadzone w okresie badania ofert, zgodnym z terminem związania ofertą, wykonane przez pracowników naukowych, dla których dany odczynnik jest zamawiany. Otrzymane wyniki będą porównane z wynikami testów/analiz przeprowadzonych przez Zamawiającego w okresie 6 miesięcy przed ogłoszeniem postępowania, na odczynnikach zgodnych z ze specyfikacją, producentem i nr katalogowym wskazanym w SIWZ (dalej zwanym wzorcem). Zamawiający dopuści zaoferowane odczynniki, których wyniki w przeprowadzonych testach analizach nie będą wskazywały większych różnic niż 5% (w zakresie powtarzalności otrzymywanych wyników, wartości badanego szeregu prób wyższych lub niższych od wzorca). Wyniki przeprowadzonych testów analiz z poszczególnych Części, będą przesłane mailem i w wersji papierowej do Zamawiających, którzy złożyli oferty na daną Część. 8.Powyżej opisana ocena równoważności będzie przeprowadzona na zasadzie 0 - 1 (spełnia/nie spełnia). 9.Wykonawca dostarcza próbki odczynników do testów analiz na własny koszt. Wszystkie próbki po przeprowadzeniu badania równoważności pozostają w załączeniu dokumentacji przetargowej. 10.Opisane powyżej przeprowadzanie testów analiz nie dotyczy zamawianych przeciwciał, które są przeznaczone do badań na materiale tkankach pobranych od zwierząt doświadczalnych, szczególnie w przypadkach, gdy do przeprowadzenia prób konieczne jest odpowiednie przygotowanie, a następnie uśmiercenie zwierzęcia. Zgodnie z ustawą o doświadczeniach na zwierzętach z dn. 21 stycznia 2005r. (Dz. U. z dn. 24 lutego 2005r. Nr 33, poz. 289) Zamawiający jest zobowiązany do zachowania humanitarnych i etycznych zasad oraz przestrzegania określonych wytycznych i procedur celem zminimalizowania nieuzasadnionego wykorzystywania zwierząt doświadczalnych. Tym samym, Zamawiający informuje, że wskazane w specyfikacji przeciwciała zostały już sprawdzone na zwierzętach, a do przeprowadzenia badań uzyskano wszystkie wymagane pozwolenia. 11.Gwarancja na odczynniki - w dniu dostawy nie może być krótsza niż 75% czasu oferowanego przez producenta. 12.Usługa syntezy oligonukleotydów - zgodnie z opisem w specyfikacji (załącznik nr 1). Wykonawca w ofercie poda koszt całkowity wykonania usługi. Ze względu na specyfikę badań i niemożność przewidzenia wszystkich elementów syntezy i sekwencjonowania, Zamawiający uzupełni wymagane szczegóły przy składaniu zamówienia cząstkowego. Powyższe nie wpływa na zmianę ceny złożonej oferty. 13.Przedmiot zamówienia w ramach zużywalnych materiałów laboratoryjnych obejmuje: filtry strzykawkowe (w Części 6), pipety serologiczne (w Części 8), filtry kubkowe (w Części 9). 14.Oferowane zużywalne materiały laboratoryjne muszą spełniać wymagania w zakresie wymiarów, rodzaju materiału, dodatkowych parametrów opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ. Oferowane materiały laboratoryjne muszą być dopuszczone do obrotu na terenie RP lub UE. 15.Termin udzielonej gwarancji na materiały laboratoryjne nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia jego dostawy. 16.Dostawa sukcesywna oraz realizacja usługi, termin wykonania: do 30 listopada 2012 r. od dnia podpisania umowy. Termin dostawy cząstkowej: do 14 dni od daty wysłania zamówienia, w przypadku odczynników i materiałów zużywalnych sprowadzanych z zagranicy termin dostawy może być wydłużony do 21 dni - Wykonawca wpisuje odpowiednio w formularzu oferty, załącznik nr 2 do SIWZ. Wielkość każdej dostawy będzie każdorazowo specyfikowana i przekazywana do Wykonawcy telefonicznie, mailowo lub faksem, ze wskazaniem adresu, zakładu i osoby, do której należy dostarczyć odczynniki. Zamówienia cząstkowe będą składane 2 - 4 razy w miesiącu. W okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do wykorzystania ilości zamówienia zgodnie ze wskazaną opcją, za cenę jednostkową dla danego produktu podaną w ofercie przez Wykonawcę. Nie wykorzystanie opcji w terminie do dnia 30 listopada 2012r. zwalnia Wykonawcę z dostarczenia a Zamawiającego z zapłacenia za niedostarczone produkty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie ustanawia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pan.olsztyn.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf