Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Winiarska 26
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7673016 , fax. 062 7575724
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu
  ul. Winiarska 26 26
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7673016, fax. 062 7575724
  REGON: 00029604100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna samorządu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są powtarzające się dostawy produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Realizacja w okresie 4 miesięcy: od września 2012r. do grudnia 2012r. wg. każdego zlecenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/dpskalisz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf