dostawa produktów do żywienia doustnego oraz dojelitowego pacjentów i sprzętu medycznego do podaży diet


Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Ligi Polskiej 8
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6574290 , fax. 056 6574290
 • Data zamieszczenia: 2016-01-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki
  ul. Ligi Polskiej 8 8
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6574290, fax. 056 6574290
  REGON: 87121917800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpotorun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa produktów do żywienia doustnego oraz dojelitowego pacjentów i sprzętu medycznego do podaży diet
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów do żywienia doustnego oraz dojelitowego pacjentów i sprzętu medycznego do podaży diet. Rodzaj i ilość zamawianych produktów - wg Załącznika Nr 2/1 i 2/2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336900003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zpotorun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf