Dostawa paliw pędnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 68
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4539393 , fax. 032 4539392
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Pszowska 68 68
  44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
  tel. 032 4539393, fax. 032 4539392
  REGON: 27307250000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Organizacja nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw pędnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający tj. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 68 tel. (32) 453 93 93, fax (32) 453 93 92, zaprasza do złożenia ofert - w trybie przetargu nieograniczonego- na dostawy paliw pędnych realizowanych na zasadzie tankowania na stacji paliw Wykonawcy: olej napędowy - 49 000 litrów, benzyna bezołowiowa - 16 000 litrów o wymaganiach jakościowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 09 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008 nr 221 poz. 1441).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga składania wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.straz.wodzislaw.pl; bip.wodzislaw.katowice.kwpsp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf