Dostawa opału na sezon grzewczy 2012/2013 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Tarnów Opolski


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 46-050 Tarnów Opolski, ul. Cmentarna 5
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4644208 , fax. 0-77 4644208
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim
  ul. Cmentarna 5 5
  46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie
  tel. 0-77 4644208, fax. 0-77 4644208
  REGON: 53104451000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład komunalny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opału na sezon grzewczy 2012/2013 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Tarnów Opolski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału : węgiel gat. orzech, groszek, groszek/eko/, miał na sezon opałowy 2012/2013 r. do placówek będących pod zarządem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim. Dostawa polega na sprzedaży i transporcie opału do poszczególnych placówek. 2. Szczegółowy asortyment: -węgiel w asortymencie orzech - (wartość opałowa min. 27 000 KJ/kg) w łącznej ilości 8 ton, -miał węglowy (wartość opałowa min. 23 000 KJ/kg,) w łącznej ilości 54 ton, -eko/groszek (wartość opałowa nie mniejsza niż 26000KJ/kg) w łącznej ilości 65 ton, - groszek (wartość opałowa min. 24 000 KJ/kg) w łącznej ilości 34 ton.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biptarnowopolski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf