DOSTAWA ODZIEŻY BRANŻOWEJ, SPECJALNEJ, GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH, PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI CIAŁA, WYPOSAŻENIA DOMOWEGO, ŚRODKÓW MYJĄCYCH, CZYSZCZĄCYCH I POLERUJĄCYCH DO AON


Akademia Obrony Narodowej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-910 Warszawa, al. Gen. A. Chruściela 103
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6813780 , fax. 022 6813175
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Obrony Narodowej
  al. Gen. A. Chruściela 103 103
  00-910 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6813780, fax. 022 6813175
  REGON: 01157424400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aon.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ODZIEŻY BRANŻOWEJ, SPECJALNEJ, GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH, PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI CIAŁA, WYPOSAŻENIA DOMOWEGO, ŚRODKÓW MYJĄCYCH, CZYSZCZĄCYCH I POLERUJĄCYCH DO AON
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odzież branżowa, specjalna, z gumy i tworzyw sztucznych, produkty do pielęgnacji ciała, wyposażenia domowego, środków myjących, czyszczących i polerujących: fartuch jednorazowy 3000 rękawice gumowe jednorazowe a100 200 rękawice foliowe do produkcji a100 700 czepek ochronny jednorazowy 2000 rękawice piekarnicze 10 woreczki śniadaniowe a100 200 reklamówka a100 200 Folia spożywcza długość 50 m 100 ręczniki papierowe ZZ a500 800 serwetki papierowe 17x17 cm a500 2500 serwetki gastronomiczne kolorowe a25 100 mydło w płynie 150 papier pakowy 600 szczotki 50 mop kuchenny 20 nakładka z mikrofazy o wymiarach 40x11 cm na mop kuchenny 80 gąbki, ścierki 700 druciaki 50 środek myjący do zmywarek 1200 środek do nabłyszczania 250 środek dezynfekujący do rąk 60 Płyn do mycia naczyń 2600 preparat do czyszczenia stali nierdzewnej 150 preparat do przypalonych powierzchni piece 30 preparat do mycia powierzchni zatłuszczonych okap 30 preparat do dezynfekcji stołów i urządzeń kuchennych 60 preparat do dezynfekcji powierzchni kuchennych 60 preparat biobójczy do mycia powierzchni 200 odkamieniacz 50
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 181000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1500,00 zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.aon.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf